Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderzoek van C. Succirubra gaf de volgende uitkomsten: 6

Totaal alkaloïd Kinine. Cinchonidine. Cinchonine. Amorph.

7.W«M8 0,74^1,80 3,32?n4,66 2,85^1,16 1,02^0,86 \IZZZ ^'Mn'

!12,64 1,39 8,53 1,65 1,07 Vaflariw

7 23 0 85 2r 9QA 1,07 ond6reLe<1/«)atamdTOl0 44 Kg.

| ofe Ï5 ét ÏS8—~"SfS-

7,01 0,83 3,09 2,07 1 02 O ->3 "

6,38 0,58 2,38 2,58 O 84 o 11 "

5'9° 0-58 1,87 2,60 0 84 vl "

4'49 0,39 1,48 1,59 1 03/ ' "

3,83 0,23 1,22 1,30 j'og groote takken 0,24 ,

„Uit deze onderzoekingen blijkt (aldus Moens) dat de op Java gekweekte C. S., schoon ze veel alkaloïd houdt, in kininegehalte moet onderdoen voor de Calisaj a's, vooral de C C Ledgeriana en dat bovendien het ruime Cinchonidinegehalte, de afscheiding der kinine, als sulfaat, zeer bezwaart. Verder wordt de waarneming van Broughton bevestigd dat na zekeren leeftijd het alkaloïd-gehalte niet toeneemt. De oudste boomen, zeer krachtige, gezonde exemplaren, hielden volstrekt niet meer alkaloïd dan de jongere (negen en zevenjarige, tegenover 5- en 4-jarige hier)". Leerzaam ook wordt genoemd de proef met verschillende deelen van denzelfden stam (zes voorlaatste cijfers) en de groote takken (twee laatste seriën). Tot in het jongste deel wordt de aard der alkaloïden dezelfde genoemd en daarin even goed, ja zelfs betrekkelijk veel, Cinchonidine gevonden als in de oudste stukken. De bast der takken komt het meest overeen met dien van het jongste deel des stams".

„De handelswaarde van dezen bast werd nog onvoldoende bekend geacht en daaromtrent opheldering verwacht van den verkoop der in 1872 geoogste basten. A priori had men geen aanleiding om te denken, dat hij hoogere prijzen zou bedingen dan de andere kinasoorten".

Het kan wellicht velen heden interesseeren, hoe die veiling van 1872 afliep. Ze was de tweede openbare te Amsterdam en omvatte in 176 kisten 11322 K.G. bast, w. o. vijf kisten met 372 K.G. Succirubra-bast „lichtgrijs, middel grof van pijp" met hooger alkaloïd-gehalte dan alle overige aangeboden kina's; betrekkelijk weinig kinine, veel Cinchonine en Cinchonidine. Opbrengst per */» K.G. ƒ 1,30 k f 1,40.

Sluiten