Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laboratorium te werken. Hg verzocht mij dringend voor hem eens inspectie te komen houden en deze bleek dringend noodig Het was mij zeer verdrietig, te moeten ervaren dat er door de meeste opzieners slap gediend was en de zorgeloosheid zeer bepaald o. m. was te zien aan de behandeling en de verpakking van het geoogst product. Het gaf mij aanleiding een dringend voorstel tot de regeering te richten om Moens een bekwaam adjunct, meer speciaal voor den velddienst toe te voegen en daarvoor te bestemmen den mij toegevoegden Controleur le klasse bij het B. B. R. van Romunde, die mij op myn inspectie-tocht vergezelde en van zijn bizondere ingenomenheid met de Kina-Cultuur blyk gegeven had. Na lang dralen werd v. R. voorloopig dan ook toegevoegd, en in 1883 bU Moens aftreden tot Directeur benoemd. Financieele offers werden door die voorloopige toevoeging niet geöischt, daar ik uitdrukkelyk verklaard had het direct en dringend belang i ^ma-Onderneming ver te stellen boven het voorrecht van ais hoofdinspecteur, ter zijde te worden gestaan.

„De analyses hadden in 1876 voornamelijk ten doel het kinine-gehalte van bloeiende en zaadgevende Ledgers te leeren kennen. 34 boomen werden daarvoor onderzocht en een daarvan hield 13,25 pCt. kinine = 17,83 pCt. zwavelzure- 2 andere wezen op 15,73 en 15,75 pCt.; alle bleken rik minimum _ 8,90 pCt. (Ter berekening van het quantum zwavelzure kinine, werd de hoeveelheid kinine met 1,346 nCt. vermenigvuldigd). De Ledgerboomen hadden in 1876 een omstreeks tienjarigen leeftijd bereikt".

„Was nu reeds bevestigd, dat de geregenereerde bast van öucc., althans in den eersten tijd, rijker is dan de oorspronkerjj. — e.en Proef met Ledger toonde dat die vermeerdering bij deze niet plaats had, — integendeel was de vermindering zeer aanzienlijk". 5

„Als een bijzonderheid werd nog opgeteekend, dat uit afval van Ledger en Officinalis-bast bereide zwavelzure kinine zeer verschilde, vertoonende het fabrikaat uit Officinalis-bast zich meer gekleurd en minder zuiver".

„Op advies van Dr. de Vrij werden aan diens leerling £-ydman, pas uitgekomen militair apotheker, 925 K.G. versche buccirubra-bast afgestaan ter verwerking, volgens een door de Vrij opgegeven procédé, tot ruw gemengd alkaloïd (muinetum). Was de uitslag bij het sluiten van het jaarverslag nog niet bekend, volgens Eydman's inededeeling gelukte het nog met, om een goed preparaat op economische wiize uit verschen bast te verkrijgen".

Sluiten