Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zijn onze voorloopige opmerkingen, wij laten spoedig de mededeeling omtrent de analyse volgen In het quinium vinden wy:

27.3 pCt. zwavelzure kinine, 3.7 „ cinchonidine,

n cinchonine en kinidine te zamen.

Zooals wij reeds schreven, houden wij zulk een fabrikaat voor zeer weinig vertrouwbaar, het zal waarschijnlijk

r+ zee4.vers,chillend gehalte z«n by een en dezelfde party. Wy gelooven met dat meer dan ƒ10.- per kilo betaald zoude worden, en het is nog de vraag of deze prys heden te verkrijgen zoude zyn.

Advies der Chininfabrik te Frankfort alM Directeur Dr. G. Kerner.

De proef om in Bandoeng uit takbasten een ruw product (ruw alcaloïd) te bereiden, interesseert my natuurlijk zeer en wel des te meer, daar ik (zelf planter op Java) reeds seaert jaren het oog op dit vraagstuk gevestigd had , .zeer nauwkeurige en rype overwegingen en berekeningen (en gy kunt denken dat myne 30-jarige ondervinding my daartoe in staat stelt) hebben mij de zekerheid gegeven, dat zulk een fabriek van ruwe kinine slechte zaken zoude maken!

Ware dat niet het geval, dan had ik zelf reeds lane op Java zulk een fabriek in het leven geroepen, waartoe ik, indien de zaak aanbevelenswaard was geweest bijzonder goed was voorbereid, daar ik in het bezit ben van eene tot nu toe onbekende methode, die vooral voor de tropen geschikt is. Het zoude mij te ver voeren, en misschien ook niet eens by zonder interesseeren, wanneer ik U alle details, waarom ik eene extractie op Java voor onpractisch en geldelyk onvoordeelig houd, wilde opsommen, en bepaal my daarom tot eenige algemeene gevolgtrekkingen. 8

1'. Kosten der alcaloïd bereiding.

Behalve de arbeidsloonen, die op Java lager zijn, zal de bereiding daar oneindig veel duurder uitkomen dan ïer, daar veel van hetgeen tot het werken van zulk een tabnek noodig is, uit Europa aangevoerd moet worden en de vracht daarvoor zoude minstens evenveel, — (indien met nog veel meer) bedragen als de vracht van de basten zelve naar Europa.

Ik heb in het vorige kwartaal 400.000 H£ twygbasten uit Ceylon ontvangen, en daarvoor franco Rotterdam met inbegrip der assurantie l1/, pence per * bast betaald]

Sluiten