Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De winst van den verkooper zal wel geen groote geweest zijn, maar met verlies heeft hij de basten zeker niet naar Rotterdam gezonden, anders had hij beter gedaan ze te verbranden. Indien men dus voor l1/, pence per « basten naar Europa kan brengen, waartoe zoude dan eene fabricage op Java moeten dienen, waar het product (de ruwe alcaloïden) toch geen markt vindt, maar (geassureerd) naar Europa gebracht moet worden. De assurantie kost echter bijna evenveel bij middelmatig fijne basten als de vracht en deze assurantiekosten zouden, by het verdichte product (het quinium) niet kleiner worden, daar de waarde, nu op het alcaloïd berekend, minstens dezelfde blijft als die van den bast.

Ik geloof dat dit practische voorbeeld sprekender is dan wijdloopige berekeningen.

2®. Concentratie der basten in den vorm van quinium.

Wanneer ik U deze vraag toelicht, dan zal U het onpractische van het denkbeeld om op Java te fabriceeren nog duidelijker zijn. Dit quinium bevat, behalve het mengsel van al de alcaloïden die in de gebruikte basten voorhanden waren, veel vuil, onzuiverheden en zelfs ontledingsproducten. De verwerking van het quinium tot zwavelzure kinine (want alléén deze heeft waarde, terwijl de overige alcaloïden bijna waardeloos zijn) kost dus ook hier nagenoeg evenveel als de fabricage uit den bast; met geringe uitzonderingen moeten alle scheikundige bewerkingen daarmede geschieden, alsof men direct met bast werkt. Want de verwerking van deze geschiedt nu in de meeste fabrieken zoo, dat, gedurende de fabricage, de scheiding der alcaloïden van zelve volgt.

De zeer dure arbeid op Java, kan dus in dit geval niet vergoed worden door het betalen in Europa van een hoogeren prijs voor de kinine in het quinium, dan voor de kinine in den bast. Ik b. v. zoude de waarde der kinine ter nauwernood zoo hoog per pCt. berekenen en betalen als in redelijk goede basten, en in geen geval zoo hoog als in uitmuntende basten.

Het praeparaat is ook, in verhouding, van zeer gering gehalte. Mijne analyse van een monster, genomen van de twee tegenovergestelde zijden van het stuk quinium, waren:

I. II.

Chinine 14.56 pCt. 13.84 pCt.

Nevenalcaloïd, vooral cinchonin en amorf als 20.80 _ 21.90 „

Sluiten