Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien ik daardoor kan verhinderen dat lieden, die de zaak uit onkunde verkeerd beoordeelen, schade lijden, dan zal mij dat zeer aangenaam zijn. (N.B.) Deze zin luidt in het Duitsch anders, doch ik moest wel aan een lapsus calami van Dr. Kerner denken, enz).

Advies van den Heer J. von Jobst. Chininfabrik te Feuerbach bij Stuttgart.

De kinine is daarin (quinium) in ruime hoeveelheid (20 a 25 pCt. sulfaat) voorhanden, maar met veel onzuiverheden, kleurstof, hars enz. vermengd, zoodat ik als fabrikant de kinine gemakkelijk en zuiverder uit den bast kan bereiden dan uit dit extract.

Voor de bereiders (in Java) blijft dus slechts over het voordeel van besparing van vracht en emballage. Deze echter zal door de fabricage met alcohol meer dan gecompenseerd worden. Ik besluit dus dat daarbij voor den fabrikant geen voordeel is en voor den planter waarschijnlijk ook niet.

Twijfelt men, dan zoude men mij een grootere hoeveelheid kunnen zenden en dan zouden wij verder kunnen zien.

Advies van den Heer Thomas Whiffen, kininefabrikant te Londen.

Het extract is tamelijk vrij van vreemde stoffen en schijnt gemaakt te zijn van een goede bastsoort, Calisaya of Ledgeriana, want behalve de kinine bevat het slechts kleine hoeveelheden der andere alcaloïden. Deze heb ik niet bepaald, daar de kinine alleen de waarde van het artikel bepaalt. Het extract gaf 21.15 pCt. kinine, gelijk staande met 28.2 pCt. gekristalliseerde zwavelzure kinine.

Vele pogingen zijn gedaan om van arme basten, dicht bij hunne groeiplaats, alcaloïd te maken, en het product naar Europa te zenden ten verkoop aan fabrikanten, maar er was geen voorbeeld waarin dat met een goeden uitslag bekroond werd. Inderdaad bleef het altijd bij de proef; de fabrikanten moedigden het denkbeeld niet aan, zelfs in tijden toen basten vergelijkenderwijze schaarsch waren. Het overgezonden product is echter op eene uitzondering na, van zeer slechte hoedanigheid geweest, gewoonlijk een kalkhoudend neerslag uit een waterig afkooksel van slechte bastsoorten, en het was natuurlijk dat zulk een bereiding niet werd aangemoedigd De uitzondering die ik vermeldde was belangrijk, omdat zij een alcoholisch extract betrof, uit goede basten en goed bereid. Dit werd, ongeveer 50 jaar geleden uit Z. Amerika gezonden, een

Sluiten