Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich kenmerkt door groot© onderlinge verschillen en versheiden variëteiten of soorten, en dat in Br.-Indië, sedert de huccirubra-cultuur niet verder wordt uitgebreid, voornamelijk een zeer smalbladerige variëteit van C. Off. wordt aangekweekt, die in gemiddeld kinine-gehalte ongeveer overeenkomt met de C. Ledgeriana, welke variëteit onder de od Java gecultiveerde planten van C. Off. zeldzaam schijnt te zijn, terwijl slechts ééne plant (no. 84 met 7,52 kinine) werd aangetroffen, welke tot die variëteit kan gebracht worden en de bast daarvan zich niet bizonder onderscheidt van de overige hier gecultiveerde variëteiten, op deze mededeeling volgt de uitspraak: 6

Naast de C. L. is de C. Off. de voor de cultuur meest belovende plant, daar ze gemiddeld een vrij hoog kinine-gehalte heeft en overal zeer gemakkelijk en welig groeit".

Alle verdere door Moens van C. O. verrichte analyses nagaande, overtuigt men zich van de groote verscheidenheid over het algemeen niet schitterende uitkomsten, maar bewezen was in ieder geval, dat er boomen in de plantsoenen \oorkwamen wier vermenigvuldiging de moeiten en zorgen konden beloonen. In het midden blijft of cultuurwijze, i. c. Aoornamelijk de plantwijdte, op het gehalte werkelijk grooten invloed oefende.

Bepalen we ons nu verder tot het verslag over 1893. „Om te kunnen uitmaken of de gevolgde oogstwijze (n. 1. schrapen) van invloed kon geweest zijn op het gehalte van den oorspronkelijken bast boven het geschraapte deel, werden e^n 2o-tal boomen tot ongeveer l1/i meter boven den grond geschraapt en tegelijkertijd van het niet geschraapte hoogere gedeelte een reep bast gesneden en deze geanalyseerd".

„Drie maanden later werden van een tiental boomen, en vijf maanden later van het overige 15-tal met een kleine tusschenruimte, naast de plaats van het oude monster, een gesneden en ingelijks geanalyseerd en na ait tijdsverloop vertoonde zich reeds een betrekkelUk aanmerkelijke achteruitgang in alkaloïd gehalte". „Het gemiddeld verschil in achteruitgang van de eerste

.®?. analyses was 0,16 en het gemiddeld verschil van de vijftien anderen, 0,34 pCt. kinine".

„De achteruitgang was echter zeer verschillend bij onderexemplaren, soms zeer weinig (0,02) soms vry veel , ®^?een hoogstwaarschijnlijk aan de meer of mindere ziekelijkheid van den boom, een gevolg van het schrapen, moet worden toegeschreven".

„Twintig analyses werden verricht met het doel om na te

Sluiten