Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnemingen: het instellen van botanisch-physiologische onderzoekingen, microchemisch en experimenteel, over de wijzen waarop en de voorwaarden waaronder de alkaloïden in de kinaplanten ontstaan, worden getransporteerd zich ophoopen, toe- of afnemen.

„Maar, om zoover te komen, diende een bekwaam botanistphysioloog den scheikundige ter zijde te staan en harmonisch mede te werken, waarom dan ook sinds jaren van onderscheiden zijden werd aangedrongen de gouvernements-onderneming tot een werkelijk proefstation te verheffen. In 1896 stond die wensch in vervulling te komen. Dr. Lotsy werd den directeur der onderneming toegevoegd; deze zou geleidelijk binnen grenzen tot een samenhangend geheel gebracht worden en planters, zoowel als de mannen der wetenschap stelden zich gouden bergen voor. Lotsy toog aan het werk en zyn rapporten deden het beste hopen, maar helaas! de samenwerking duurde kort en eerst in dit jaar (1907) is hij vervangen en zal het door hem begonnen werk dus zeker opnieuw ter hand genomen worden.

Van hoe groot belang nu ook de door Lotsy uitgebrachte rapporten mogen z\jn (besproken o. a. in Be Ind. Mercuur van 25 Febr. 1899 en 20 Febr. 1900), wij stelden ons nu ten taak, de scheikundige onderzoekingen te relateeren en kunnen voorshands niet verder gaan. Ook wat de achtereenvolgende jaarverslagen inhouden betreffende cultuurbedrijven, zou tot een allerbelangrijkst opstel kunnen aanmoedigen, edoch, ook al ter voorkoming van verwarring door te veel in eens, blijven we trouw aan de eenmaal voorgenomen meer beperkte taak. En zoo zijn we nu genaderd tot het verslag over 1896.

1896. „88 analyses werden verricht om een juister inzicht omtrent het voorkomen van het alkaloïd in den bast te verkrijgen. Hiertoe werd van twee, verscheiden Meters hooge Ledger-boomen, gemerkt A en B, een reep bast over de geheele lengte genomen, deze bast overlangs in tweeën verdeeld en van de eene helft de schorslaag verwijderd".

„Dit geschiedde omdat de schors van den kinaboom op zekeren leeftijd en tot zekere hoogte in een kurkachtige zelfstandigheid ontaardt; die gedegenereerde bastgedeelten bevatten zeer weinig alkaloïd en doen dus, met het overige gedeelte van den bast vermengd wordende, voor een zeker gewicht het alkaloïd-gehalte dalen. Ook hechten zich aan het onderste deel van den stam, door het met kracht neervallen van den regen en het dientengevolge opspatten der

Sluiten