Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds jaren geleden, daar ze in stamomtrek niet veel verschillen. Lastig is dat v. L. het gehalte nu eens als kinine dan als de zwavelzure verbinding daarvan aanwijst. Zoo alsmede, dat niet consequent de honderddeelige thermometer dienst doet.

„De onderzoekingen omtrent het vraagstuk of het alkaloïdgehalte met den leeftijd al of niet toeneemt, werden geregeld voortgezet en vindt men de resultaten opgegeven onder de nummers 230 — 274, maar beter nog dan alle cijfers geeft de bijgevoegde graphische figuur er een voorstelling van".

Die figuur wyst op geleidelijke stijging tot in het 4e jaar en een nauwelijks merkbare daling daarna tot het negende, waar men denkt aan een ongeveer gelijk worden met het derde. Men heeft de graphische voorstelling der uitkomsten van een 44-tal groepen boompjes en boomen inderdaad te bewonderen.

^ „Omstreeks 125 analyses werden verricht van het naar Nederland ten verkoop verzonden product uit den oogst 1897. Daar het monsternemen tijdens de verpakking op de verschillende établissementen geschiedt en uit den aard der zaak geheel aan het inlandsch personeel moet worden overgelaten, terwijl bovendien de balen meestal een jaar lang in Holland bleven opgeschuurd, waardoor de bast vrij veel water kan opnemen dan wel verliezen, zoo kunnen deze analyses wel eens minder goed overeenkomen met die der monsters, welke door de fabrikanten zeiven, kort voor de veiling en dan van kavelingen van slechts 5 of hoogstens 10 balen genomen werden en nog wel met een machine, welke natuurlijk een nauwkeuriger gemiddeld monster uit elke baal moet opleveren. Hierin ligt dan ook de verklaring, dat de besteede prijs voor een zelfde party, vooral als deze groot is, wel eens uiteenloopt en niet altijd overeenstemt met dien berekend volgens de Indische analyses; doch, aangezien bedoeld verschil zelden belangrijk is en de fabrikanten toch op eigen analyses koopen, zoo is dat au fond van weinig beteekenis".

„In hoofdzaak, en hier is het dan ook voornamelijk om te doen, krijgt men, door deze monsters in Indië te analyseeren, een vrij goed overzicht van het gemiddeld gehalte der tuinen al naarmate ze ouder worden, en kan dus de oogst voor een volgend jaar behoorlijk geregeld worden, in verband met de eischen, welke rijzing of daling der unit-prijzen daaraan stellen".

We zullen over deze beredeneering niet twisten en gaarne aannemen, dat er op grond van de monster-trekking, als beschreven, op de ondernemingen een nauwgezette oogst-regeling wordt ontworpen. Maar dan toch kunnen we niet inzien nog, dat het nuttig en wenschelijk mag heeten, de z.g.

Sluiten