Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had tot nabij het vijfde levensjaar en daarna de geleidelijke teruggang aanvangt, zoodat bij het einde van het elfde jaar ongeveer het standpunt op het derde jaar weder is genaderd.

„Tevens leerden deze onderzoekingen, dat bet gehalte der bemeste zoowel als der onbemeste boomen enorm is achteruitgegaan en zullen deze hybride-entenplanten dan ook in den loop van 1900 worden gerooid en herplant".

„Tweeëndertig analyses werden verricht ter voortzetting van de onderzoekingen in het vorig verslagjaar begonnen omtrent het vraagstuk, en zoo ja, in welke mate de weersgesteldheid invloed op het alkaloïd-gehalte der kinaboomen uitoefent".

„B|j deze onderzoekingen, welke in het begin van elk kwartaal werden verricht, bleken 6 van de 8 proefobjecten in den loop van het jaar een weinig in gehalte te zijn achteruitgegaan en konden slechts 2 een onbeduidende vermeerdering van 0.1 a 2 pCt. kinine aantoonen. Wijl op deze resultaten hoogst waarschijnlijk abnormale weersgesteldheid den grootsten invloed zal blijken te hebben, d. w. z. of men in dat jaar te doen heeft gehad met een langdurige droogte of met een regenachtigen oostmoesson, zoo zullen deze alkaloïdbepalingen nog gedurende geruimen tijd moeten worden voortgezet eer bepaald kan worden in welk kwartaal de bast het rijkst is".

„In de gevonden resultaten ligt echter nu reeds een vingerwijzing opgesloten, dat het er weinig of niet toe doet in welk jaargetij de basten geoogst worden en is dit in zooverre gunstig te noemen, dat hierdoor dus geen verandering in den tijd van oogsten, n.1. in den oostmoesson, gebracht behoeft te worden, want inzameling van basten in den regentijd zou enorme lasten en zorgen met zich brengen".

Laat hier opgemerkt mogen worden, dat leeken zich niet moeten voorstellen als wierd er in den regentijd niet of bij uitzondering geoogst. Enorme lasten en zorgen schijnen ook wat breed uitgemeten voor ondernemingen, die zich van goede droog-installaties konden voorzien. En waarschijnlijk zullen, over 't algemeen, de boomen zich in den regentijd beter en makkelijker schillen laten dan in den drogen tijd.

„Reeds in een vorig verslag (1897) werd melding gemaakt van proeven ter oplossing van de vraag, waar de juiste plaats te zoeken, waar het alkaloïd in den kinaboom zich vormt en werden hiertoe eenige exemplaren aanhoudend van hun bladmassa ontdaan en bladerloos gehouden. De tot heden verkregen resultaten waren hoogst verrassend en toonen aan, dat, ofschoon de boom in een ziekelyken toestand geraakt (niet te verwonderen) merkbaar aan het min of

Sluiten