Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Doch niet alleen bij Ledgeriana i8 het ontbladeren van \ oordeeligen invloed op het gehalte, doch ook by Succirubra ono on= » vaTT S"' zooals duidelyk blijkt uit de analyses ,f:, . <Het is bier, als in schier alle gevallen, niet mogelijk al de analytische cijfers mede te deelen, onnoodig ook, daar op de verklaring van rapporteur mag vertrouwd worden enu°ok werkelijk blykt van een meer of minder toegenomen gehalte na 2 — 12 maanden ontbladering. Herinnerd moge er aan worden, dat Lotsy de formatie van alkaloïd in den boombast, niet voor uitgesloten houdt en voorts aanneemt, dat, wat uit de bladeren in den boom treedt, hier aan veranderingen blootstaan kan).

1 rJu^ een gedeelte der boomen zal voortaan echter (als in 1900 reeds begonnen) de bast niet om de 6 maar om de ~ en ü maanden onderzocht worden en wel naar aanleiding van een correspondentie met enkele botanici in Nederland, de professoren Van 't Went en Ed. Verschaffelt. Laatstgenoemde deelde rapporteur mede, dat de resultaten dezer onderzoekingen in overeenstemming waren met een ander door rapporteur geconstateerd feit, dat de beschaduwde kinazoomen rijker zyn aan alkaloïd dan gelijksoortige boomen, geplaatst aan den rand van het plantsoen, dus in het felle licht . (Zie verslagen 1889/90).

„Deze^ laatste omstandigheid en tevens de overweging, dat in beschaduwde plantsoenen het onderhoud zooveel goedkooper is, omdat het onkruid door gebrek aan licht er niet zoo welig kan tieren, bracht er dan ook van zelf toe, om steeds flink gesloten aanplantingen daar te stellen".

tto dat gesloten te bevorderen, begon men reeds circa iaren, 8e^e<^en een engere plantwjjdte in te voeren en werden daarvan ook andere voordeelen verwacht. (Zie onze iHMfi over Pluntwijdte in De Indische Mercuur van 8 April 1902). Gesloten houden met gevolg, dat het onderhoud goedkooper ook wordt, komt, dunkt ons, wel wat in strijd met de voordeelen juist van een niet te zuinig onderhoud. „Ook professor Verschaffelt was blijkbaar van opinie, , ,e.^ g.een sPrake van kan zyn, dat het alkaloïd hoofdvuo i !n bladeren gevormd wordt; getuige hetgeen hieromtrent.o. a- aan rapporteur schreef: „ „Zooals u zelf opmerkt, pleit de omstandigheid, dat het alkaloïdgehalte in ontbladerde boomen toeneemt in plaats van af te nemen, niet voor een rol der bladeren in de alkaloïd-vorming" „De tegenwerping, dat de alkaloïd-toename slechts schijnL... n z"Jni achten beide geleerden echter niet ongegrond". „By zware schaduw vermindert de reserve aan koolhydraten n.1. zetmeel, suiker en vet, nog al aanzienlijk in de bladeren;

Sluiten