Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hybriden, 210,000 Succirubra's en 1,290,000 Robusta's, w.o. 20,000 enten, te zamen, alzoo 6,075,000 planten.

In de kweekersen 400,000 L., 1,380,000 S., 1,470,000 h., te zamen 3,250,000.

Aan het eind van mijn taak gekomen, gevoel ik mjj zeiven dankbaar en verlicht, maar daarom niet voldaan. Ik begrijp toch best, dat het menigen lezer zal schijnen, dat er wel een betere methode bedacht kon zijn, — dat ik hier wat meer, daar wat minder zelf had kunnen bijvoegen. Het allen naar den zin te maken ware echter een illusie en ik mag vertrouwen, dat er bouwstoffen te over geleverd zyn voor wetenschappelijke studie en tot leering en leiding van de kinaplanters.

En, begon ik met „Eere den heeren Moens en Van Leersum", met de herinnering aan wat zij te amen in den dienst der kina hebben verricht, is hun een blijvende huldiging gebracht wegens hun onovertroffen ijver, hun niet verzwakkende volharding, bij onverstoorbaar geduld. In geen geval mogen noch kunnen mijne aanteekeningen als afbrekende kritiek worden opgevat; en Moens en Van Leersum hebben ruimschoots» steeds mijn hooge waardeering ervaren. Wat zij zeiven resp. in elf en vierentwintig jaarverslagen rapporteerden, is getrouw teruggegeven, zij het niet streng en doorloopend als zuiver copy-werk. Maar van het essentiëele zal niets van beteekenis over 't hoofd zyn gezien; gedurige herhalingen, hoe vervelend ook, mochten noch konden gespaard worden, de natuurlijke consequentie als ze zyn van onderzoekingen die continueeren. Ik voor my teekende slechts aan wat historie en persoonlijke ervaringen me ingaven.

Moest van voren aan nu nog eens begonnen worden, waarschijnlijk zou een ander werkplan overwogen worden, en begrepen dat, met den chemist, de botanist-physioloog harmonieus dient samen te werken. In 1896 beloofde dat begrip tot zyn recht te komen en Dr. Lotsy's debuut deed goede beloften. Dat de samenwerking zoo spoedig gebroken werd moge te bejammeren blyven, — thans zyn we weder in het goede spoor en past ons een geduldig volgen van de verdere evolutie.

Baarn, Nov. 1907.

VAN GORKOM.

Sluiten