Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo'n Paaschdag zal ik wel nooit meer beleven! Kleur als deze spreekt tot ons met de stem der profeten. Ze wekt wat Schleiermacher's definitie van godsdienst was: »het gevoel voor het eeuwige«.

Er waren stemmen in de lucht en elke stem was een kleur, en elke kleur getuigde.

Den vrede van Jeruzalem vindt men wellicht spoediger in 't Oosten dan in 't Westen, omdat de hemelen hier dus getuigen. De tempels van een Hemelsch Jeruzalem zag ik flonkeren boven de donkere zee. O, de geduchte schoonheid en heiligheid van die kleuren en beelden, donker, lichtend en gloeiend tegen den horizon en boven ons!

En met fluweel-zachte duisternis kwam toen de avond, de stille avond, de tropische avond tot ons .... eene Oostersche vrouw

met gloeiend donkere oogen, en zacht zwaar haar het zon

doorgloeide bruin van 't liefelijk gelaat zag ik nog even voor 't laatst in de schaduw zij wees ons naar 't Zuiden omhoog. En toen was het nacht. En daar over stuurboord zag ik het Zuiderkruis flonkeren en pal boven myn hoofd gloeide Vega.

Zulk een reeks plechtige indrukken heb ik zelden te voren ontvangen.

Een gebed van St. Augustinus, dat mij het leven' lang versterkte, kwam op in mijn hart:

»Gij hebt ons geschapen voor U-zelf daarom zijn onze

harten rusteloos tot zij rust vinden in U.«

Dit gebed geeft de geschiedenis van den godsdienst en van dezen avond.

»Eere zy God in de hoogste Hemelen!*

Sluiten