Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige, welke thans nog rookwolken opstuwt«. Dit schreef hij in 1848, en dat is nu nog het geval.

Om te beseffen hoe men hier in het centrum van vulkanenland is, keek ik om mij heen naar den kring der vuurbergen — of «brandende bergen«, gelijk Houtman ze noemde. Van den voet des Walirangs strekt zich een keten naar het Westen uit, waarvan de hoogste top Groenong Andjesmoro heet, terwijl een andere keten, Goenong Loesonggo, van den voet van den geduchten Keloet zich Noordwaarts strekt. Door deze bergketenen en door de drie vulkanische kegels Keloet, Kawi en Ardjoeno en de verbindingszadels daartusschen wordt het binnenste vulkanische hoogland omgeven, van waar de beken stroomen, die de Kali Brantes vormen.... »de kringvormige rivier der vulkanen« zou ik haar willen noemen. De Kali Brantes is een wonder van een rivier. Na om de groep vulkanen te zijn gestroomd, valt zij in zee onder denzelfden meridiaan als haar bron ligt, en dicht by deze! Ze vormt dus bijna een vierkant om de groep der drie vulkanen. En daarnevens ryzen Smeroe en Bromo — de hoogste vulkaan en de grootste krater van Java.

Welk een verschil van uiterlijk en manieren tusschen de lieden hier en die welke ik elders op Java zag.

Als de menschen hier werkelijk het oorspronkelijke volk van Java vertegenwoordigen, dan is het ras later veel verbeterd in Midden-Java en in de Preanger!

Al de volken van Indië, Maleiers en Papoeahs, onderscheiden in kleur en taal en zeden, behoorden eenmaal tot die groote Malayo-Polynesische familie, welke zich in twee deelen splitste en niet alleen den Archipel maar ook de eilanden der Stille Zuidzee heeft bevolkt.

Maar de leden der familie zijn langzamerhand al zeer weinig op elkander gaan gelijken. Dit maakte juiste kennis en goed

Sluiten