Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rietsuiker herleefde na zware ziekte tot groot voordeel van Java, zoo van inlanders als van Europeanen.

De wetenschap, de «zoogenaamde wetenschap®, heeft deze victorie behaald. Ik zag hier in Suikerland vele fabrieken en velden met suikerriet en ook het doelmatige proefstation voor de Java-suikerindustrie... en na dit alles gezien te hebben, heb ik uit te drukken een gevoel van bewondering en verwondering.

Bewondering voor de geestkracht, getoond door de belanghebbenden bij suikerindustrie in de noodlottige jaren... bewondering voor wat wetenschap en stelselmatig en geduldig onderzoek vermogen...

Maar verwondering over de onthouding van nagenoeg allen bijstand door den Staat, toen de toekomst van de hoofdindustrie, van de milde bron van bestaan in de waagschaal was.

Toen het optreden der serehziekte en de kort daarop gevolgde enorme prijsdaling der suiker het noodig maakten dat de suiker-industrie op Java hare uiterste krachten inspande, was het oprichten van proefstations een der eerste maatregelen waartoe men overging.

In 1885, 1886 en 1887 werden achtereenvolgens in Middenen Oost-Java door de belanghebbenden bij de suikerindustrie met aanzienlijke geldelijke opofferingen inrichtingen tot stand gebracht, welke uitsluitend ten doel hadden de noodlijdende industrie op wetenschappelijk gebied steun te geven.

Steeds hebben de inrichtingen op eigen beenen moeten staan; driemaal werd in benarde tijden de hulp der regeering van Ned.-Indië gevraagd, doch driemaal werd die geweigerd. Op dat punt heerschen in Duitschland andere begrippen dan hier te lande! Werd hier elk verzoek om subsidie van de hand gewezen, in Berlijn kwam het laboratorium voor de suiker tot stand, o.a. met een subsidie van den Pruisischen Staat van ƒ 242000 in geld, terwijl de grond kosteloos werd afgestaan...

Sluiten