Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten onderdoen. Vooral moet zy tegen de ziekten, en met name egen de sereh beter, tenminste niet minder goed bestand zijn En dit is verkregen!

De scheikundige eigenschappen van de verschillende halmen van het suikerriet worden onderzocht. Want het eene riet gelijkt evenmin op het andere als de eene leerling van een school op den andere. Doch terwijl op een school, helaas! alle eerlingen moeten behandeld worden, als waren zij gelijkvormig en van hetzelfde verstandelijke en zedelijke gehalte — worden rieten en bieten elk naar hun bijzonderen aanleg en suikergehalte beoordeeld en behandeld.

Ik weet niet precies hoeveel honderden variëteiten in Pasoeroean onderzocht moeten worden, hoevele een vergelijkend examen moeten afleggen!

Wil men weten wat zulk een proefstation te doen heeft? De scheikundigen, de wonderwerkers van onzen tijd, hielpen de fabrikanten niet alleen in de fabricage, maar ze bewezen welke mest gekozen moest worden en vergeleken het suikergehalte der verschillende rietsoorten.

Ik weet weinig dat zoo geschikt is om ons optimistisch te maken over de toekomst der ongeboren geslachten en over de macht der aarde om nog millioenen en millioenen menschen te voeden, als dergelijke bewijzen van wat de roemrijke alliantie van wetenschap en practijk vermag.

Al de proefstations hielpen elkander en maakten de verkregen uitkomsten tot gemeenschappelijk eigendom.

In Januari 1893 zag de eerste aflevering van het Archief voor de Java-suiker-industrie het licht. Het werd geredigeerd door den heer J. D. Kobus. Naast de mededeelingen der proefstations, die daarin voor Oost- en West-Java elk een doorloopende reeks vormden, bevat het andere oorspronkelijke verhandelingen, referaten, statistiek, vertalingen, maar ook de meer rechtstreeks practische rubrieken van oogst- en marktberichten.

Sluiten