Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg, nu er gedurende campagne en planttijd zooveel monden waren om het te eten en er geld was om het te betalen....

Voorwaar, de tekortkomingen der suikerindustrie zyn als niets vergeleken bij de voordeelen, welke ze het volk genieten doet, en bijzonder weldoend is vooral de toenemende welvaart die ze den inlandschen werklieden brengt, voor wier arbeid vraag gewekt werd, en die de kern eens zullen vormen van een goed georganiseerd ambachtsonderwijs.

Wat van elk volk geldt, is boven alles in Indië van kracht. Alleen die vooruitgang, die ontwikkeling, waaraan het volk zelf arbeidt, kan gezond zijn en vrucht dragen. Want dan werken alle elementen der inlandsche maatschappij mede, de bevolking en de inlandsche ambtenaren. Door het volk te

vertroetelen brengt men het niet verder. Men leide het

doch men late het zelf medewerken aan zyn onwikkeling. Men leere het arbeiden, men leere het den grond verstandig te bewerken en te irrigeeren, zonder anderen te benadeelen. Nog altijd is geldig wat wij eens lazen in een opstel, door de heer W. B. van Goor te Sidayoe Lawas geschreven:

„Naarmate de gezichtskring van de bevolking zich uitbreidt, zal haar bemoeienis met do waterverdeeling zich verder kunnen gaan uitstrekken en zullen de kleinere sawahcomplexen tot groepen onder een eigen wator-bestuur kunnen worden vereenigd, b. v. die, welke uit een zelfde grootere verdeelleiding aftappen. Zoo voortgaande zal ten slotte in een zeer ver verschiet, tegen den tijd dat de bevolking haar eigen ingenieurs zal hebben, het ideaal bereikt kunnen worden, dat zij zelf geheel voor haar irrigatie belangen zorgt draagt."

Nog altijd heeft de inlander noodig leiding en voorbeeld.

De rijstcultuur op eigen veld zal den Javaan nooit tot meer ontwikkeling brengen.

Van den eersten dag af ging ik langs en tusschen de natte rijst-velden, waar aldoor in het water de grond wordt

Sluiten