Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezen Oenarang ben ik geneigd Semarang's heiligen berg te noemen, want hy heeft een klimaat, dat nieuw leven brengt.... te Gedong Kisongo heeft men de overblijfsels van oude Hindoetempels, zyn vergezichten zijn als uitzichten op het beloofde

land, zoodat mij in gedachten kwam Deuteronomium XXXIII, 13.

„Gezegend is dit land van den Heer van het uitneniendste des hemels, van den dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste opbrengsten der zon, en van de uitnemendste vrucht der maanden, en van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen".

Weet men wel hoe teeder schoon het Engelsch der eerste Bijbelvertaling is? Laat mij Josef's zegenbede, in Bijbelland onder Syrië's zon eens uitgesproken, in die taal aanhalen:

„Blessed of the Lorde is his land, for the sweetenesse of heaven, for the dewe, and for the depth lying beneath, And for the sweet increase of the sunne, and for the sweet increase of the moone, And for the sweetenesse of the top of the ancient raountaines, and for the sweetenesse of the olde hills".

Maar boven alles is het een gewijde berg door de lafenis, waarmede hy in 't heete land mensch en dier en plant zegen brengt.

Hoe liefelijk beschrijft R. V. van Goens dien berg in oud Hollandsche taal, welke mij aan onze mooie bijbelvertaling denken doet.

In zijn Javaense Reyse schreef hij:

„Van Ongaran reyst men over hoogh landtN ende tusschen de bergen door, laetende aan de rechterzyde het hooge geberchte, ende tusschen den weg ende dit geberchte een valye, op 't minste 2'/j a 3 mijlen breet, alle met rijs beplant, dat door ontallycke afloopende rivierkens van 't hooge geberchte nederdaelende bevochtigt werd, zich aldaar tot malcanderen versaemelende, ende de rivier van Demack tot losingh invloeyende.... Ter rechterhand passeert men de voet van een uytnemenden hogen (doch meest bebouwden) berch, genaempt Marbabou, zich met lage heuvelen aan Ongaron sluitende.

Sluiten