Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit bedrag was natuurlijk niet voldoende; maar, gelijk wij meermalen op ander gebied opmerkten, men was in vroegere jaren (misschien nu soms nog wel!) tevreden wanneer de schijn maar gered was. Wat niet uit de lengte kwam, kwam uit de breedte; de waterstaat beschikt b.v. over fondsen voor gewoon onderhoud van gebouwen, bruggen en wegen, en dus zeide de heer Treub:

»Er werd gewerkt met andere ten dienste staande middelen, en toen alles gereed was, kon men op de vraag hoeveel alles officieel had gekost, antwoorden: ƒ 150«.

Van dergelijk boerenbedrog was men in Indië gediend! En dit is een ander, sterk sprekend staaltje: De overtuiging, dat er iets moest gedaan worden voor buitenlandsche geleerden, en dus voor de eer van ons land, was gelukkig een prikkel om 't een en ander te doen. Met bijzondere geestigheid schetste spreker, hoe nieuw bouwen zelden werd toegestaan, het moest verbouwen zijn. Er werd dan ook verbouwd, zoodanig, dat er één stukje muur en een raam overbleven, maar ten slotte werd 't stukje muur afgebroken

en het raam vernieuwd er was verbouwd!

Soms ook werd spiritistisch gebouwd, d. w. z. er kwamen inrichtingen tot stand zonder project en begrooting, stuksgewijze en als uit de lucht gevallen, maar als ze er eenmaal waren, moest men ze als materieel beschouwen en bestonden ze niet langer alleen in de verbeelding.

Zoo scharrelde men in Indië. »Onder veel strijd en moeite« kwam in een kwart eeuw veel tot stand. Maar als tegenstelling moge ook deze mededeeling hier een plaats vinden:

Er werd ten slotte gebouwd met krachtigen geldeljjken steun uit 't Moederland. Uit particuliere bronnen stroomde een som van ƒ100,000 voor verschillende doeleinden. Dit gaf prof. Treub aanleiding in 't voorbijgaan hen te logenstraffen, die meenen, dat men in Nederland nooit iets voor de Koloniën overheeft.

Sluiten