Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgelingen er op, dat het voor Muzelmannen niet aangaat aan ons, Kafirs, belasting in geld te betalen.

Maar nu lette men vooral wel op, dat de algemeen erkende hoofden, dat de schriftgeleerden, die het volk voorgaan, het drijven der half slag-geestelij ken streng veroordeeld hebben, en niets willen weten van de godsdienstige woeling, welke zooveel jammer en ellende teweegbracht.

De laras-hoofden hebben alom verklaard dat deze beweging niet gepast en niet gewettigd is, en dat daarom de belasting zou betaald worden.

Met behulp van een tolk vroeg ik een eerwaardig uitziend man, een Sumatraan van beteekenis, die mij ernstig een en ander had uitgelegd: »Maar zou er dan een algemeene beweging gevolgd zijn, indien de voornaamste schriftgeleerden anders beslist hadden ?«

Hierop keek hij mij verwonderd aan en zeide: danzoude men immers ineens aan de hemelpoort staan?*

Ik schreef zijn woorden, die mij vertaald werden, op:

»'Kan pintoe sorogol?«

En toen ik ze hoorde en overdacht, gevoelde ik dat ik op den vulkanischen bodem van Sumatra in de buurt van den

steeds werkenden Merapi omging en het was mjj als had

ik even gekeken in een spleet van den krater en rood vuur had gezien!

Men overdrijve niets men vermindere niets maar als

mannen kijke men de waarheid, de feiten in het aangezicht.

Men herleze professor Snouck Hurgronje's »Atjehers« en overwege wat hij van de Mohammedaansche leerstellingen zegt.

De Islam is voor ons een voortdurend gevaar.

Een algemeene samenzwering tegen het gezag bestond niet. De door eenigen op eigen hand op touw gezette onderneming tegen de Kafirs zou wellicht geprezen zijn, zoo zij geslaagd

Sluiten