Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit bewjjs ontvangen had van het herstel der oude vriendschappelijke betrekking.

Zij, die de controleur genoodigd had hem te vergezellen, gingen een uur later met hem naar de vlakte van Kamang, aan den voet der hooge bergen, een half uur van het oerwoud, waarbij pas onze troepen den stormloop hadden te wederstaan der door Hadjis aangevoerde dwepers uit de naburige kampongs en waarheen nu de bevolking stroomde om het verzoeningsfeest bij te wonen. Een paar karbouwen zouden geslacht en vele redevoeringen gehouden worden.

Om elf uur reed men er in twee rijtuigen heen, pal Noord het binnenland in, tot waar het Randgebergte met de oerwouden rijzen.

Na twee uur rydens kwam men aan de grens van Kamang, waar de controleur werd opgewacht en binnengehaald door een zeer talrijke en geestdriftvolle menigte, die onder het inlandsch gezang, dat niets van zingen heeft, en luid gejuich dadelijk de buggies omringde en omstuwde.

Het was een vreemde en niet volkomen aangename gewaarwording, dus door honderden opgewonden Maleiers met bliksemende oogen en wit flitsende tanden omsingeld te worden. Ze grepen de leidsels en de wielen en boomen der rijtuigen vast ze wilden de paarden afspannen, om zelve den controleur voort te trekken naar Djohor, de plaats in Kamang waar het feest zou plaats hebben.

Maar de controleur sprak eenige woorden hij wenkte met

zyn rechterarm en de storm bedaarde het volk maakte

een laan voor hem en zyn gezelschap.

Omstuwd maar niet aangeraakt door de zwaar voortdringende menigte der Maleiers, allen in feestdos, kwamen de genoodigden nu op het feestterrein, een droge sawah, waarvan de rijst pas geoogst was. Waarheen men zag was de feestzaal in open lucht met groen versierd. De groote sawah was glad geljjk

Sluiten