Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„kunnen gaan. Eindelijk herinnorde zich een der dajaks, dat hij een stukje „harsachtig hout (kajoe bajan) bij zich had, en werd dit aangestoken en „daarmee het reeds zoo onzekere en gevaarlijke pad gezocht, zoo goed en „zoo kwaad dat in regen en onweer ging. Slechts de hoop zich eindelijk „met Raden Pakoe c.s. te kunnen meten, hield de manschappen ter been. „Toen plaagden ons mieren en springbloedzuigers in zoo hooge mate als ik „nimmer te voren had ondervonden. Stroompjes en modder werden in het „donker doorwaad, heuvels overgetrokken. Eindelijk te 8.30 zagen we enkele „lichte vlekken en naderden we den boschrand, en ging er een kreet van „vreugde op, toen we door den regen een zwak licht zagen schemeren in „een hoog huis (Nanga Meutali aan de Lemasau), waar we te 8.50 zeer „vermoeid aankwamen."

Den volgenden morgen vereenigde W. zich met de rest zijner bende; ze waren toen in het geheel sterk 17 Beaumont-geweren en 7 voorladers. Den vorigen dag hadden zich tal van rotanzoekende dajaks verzameld, om de kat uit den boom te kyken. Zooals later bleek wilden ze afwachten »wie het winnen zou«, om zich dan aan de zyde der winners te scharen! Het door R. Pakoe en de zijnen bezette zeergroote huis van 9 lawangs of vakken, lag op een scherpen heuvelrug en was omringd door een 4 a 5 meter hooge palissadeering van dikke, aangepunte ijzerhouten stammen. Uit het huis werd aanhoudend geschoten, waarop met een paar salvo's geantwoord werd, die doel troffen.

Een stuk wit goed werd uitgestoken. Men riep, dat men Westenenk alleen wilde spreken.

Deze bedacht zich even, telde de weinige overblijvende patronen, overzag den toestand en besloot daarom zich te wagen.

Een boomstam werd uit den grond getrokken en door die bres trad hij op het erf van het huis. De vijand richtte de geweren op hem, zeggende dat men bang was, dat hij zou schieten. Toen hy zeide ongewapend te zijn, geloofde men hem niet en met een ruk opende hy toen zijn kabaja, om te toonen dat hy geheel ongewapend was. Op dat oogenblik ging

Sluiten