Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten aanzien van het derde lid heeft gezegd J): „de wet kan dan het maximum der straffen regelen, alsmede de soort der straffen, of wel, des noodig oordeelende, de straffen zelve bepalen." De Kamer heeft geen nadere opheldering gevraagd, noch ook eenige bedenking laten hooren, zoodat inag aangenomen worden dat zij de opvatting der regeering als de hare heeft aanvaard; en naar die opvatting staat het den wetgever vrij te regelen derwijze, dat den Koning de strafbedreiging blijve gelaten mits in acht nemende de maxima die de wet hem stelt.

Deze verklaring des ministers heeft haar waarde niet verloren doordien later in antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer te kennen gegeven werd: „De Regeering is geneigd aan te nemen dat deze alinea niet toelaat, het bepalen van straf aan den Koning over te laten."

Ook is de in de Tweede Kamer verkondigde zienswijze der regeering wel te rijmen met de taal van het derde lid, al geeft de terminologie „ op te leggen" grond voor de meening dat men heeft te denken aan strafmaxima, den rechter, niet den Koning voorgeschreven. „ Immers oplegging van straf geschiedt door hem die de'strafbepaling toepast, den rechter, niet door hem die de strafbepaling stelt." Aldus drukte ik mij uit in eene vorige (de eerste) uitgave van dit werk. Doch de hieraan verbonden gevolgtrekking houd ik thans voor minder juist. Want wie tevens op het woord „regelt" in het derde lid eenigen nadruk legt, acht hiermee ruimte aanwezig voor het stellen der strafbepaling door eene macht, staande tusschen den meer in het algemeen regelenden wetgever en den rechter, nl. in casu den Koning. Deze meening wordt o. a. gedeeld door Mr. S. J. M. van Geuns, die eene heldere uiteenzetting geeft van de behandeling der genoemde wet van 28 Februari 1891 in verband met het grondwetsartikel, alsmede van de elders neergelegde beschouwingen over den zin van het derde lid hiervan. 2) Gedeeltelijke uitvoering aan deze wet is gegeven

1) Handd. V, blz. 631.

2) Themis, LII,te Deel, Derde Stuk. bhz. 443 vv.

Sluiten