Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mogelijk, dat de hier „Darius" genoemde persoon twee namen had, zooals ook het geval was met Rameses, Salomo, Artaxerxes en Darius Nothus, die allen bijwijlen ook met een anderen naam zijn aangeduid.

Daar komt bij. dat Gobryas in de Annalen van Nabonedus de gouverneur genoemd wordt van het land Gutium, dat aan den voet lag van den bergpas van Nineve naar Ecbatana, de hoofdstad der Meden. Hij kon dientengevolge in zeer eigenlijken zin een Meder genoemd worden.

Maar deze onderstelling, dat Gobryas en Darius één en dezelfde persoon zijn, is allerminst de eenige, welke de schijnbare oneffenheid kan gladstrijken. Prof. Wilson toont dat wel anders aan, als hij in zijn rijk gedocumenteerd artikel in de Bible Student and Teacher (Febr. 1906) aldus schrijft:1)

Niemand weet genoeg af van de regeering van Nabonedus, om met vertrouwen en in waarheid te kunnen verzekeren, dat de gegevens van Daniels profetie met betrekking tot Beltsazar historisch niet volkomen vertrouwbaar zijn.

Hoe is het dan te verklaren, dat hij in Daniël de zoon van Nebukadnezar genoemd wordt, terwijl Nabonedus hem zijn zoon heet?

Ongetwijfeld, indien wij alle omstandigheden van dien tijd kenden, dan zouden wij deze schijnbare tegenstrijdigheid bevredigend kunnen oplossen. Maar nu willen wij toch enkele vragen doen.

Vooreerst, wie weet of Beltsazar niet de zoon van Nebukadnezar kan geweest zijn uit den bloede, en de zoon van Nabonedus bij aanneming?

Of is misschien de moeder van Beltsazar de dochter van Nebukadnezar en tegelijkertijd de vrouw van Nabonedus geweest, zoodat Beltsazar de kleinzoon van Nebukadnezar zou wezen en dan naar Hebreeuwschen en Arameeschen spreektrant zijn zoon werd geheeten ?

Of eindelijk, hij kan de zoon van Nebukadnezar genoemd zijn

') blz. 86—91.

Sluiten