Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorbijgangers in de straten vingen met touwhaken, die zij van boven uit de huizen neerlieten.

Dit verhaal wordt bevestigd door El-Makreezee (in zijn „Khitat''), waaruit wij voorts vernemen, dat de familie en zelfs de vrouw en kinderen van den khalif te voet den heirweg van Syrië op gevlucht zijn, om te ontkomen aan het doodsgevaar dat de bevolking in al haar rangen en standen had aangegrepen.x)

In het jaar 1106 was er opnieuw, gelijk de Arabische geschiedschrijver Elmacin verhaalt, een periode van laag water, diegroote ellende in Egypte veroorzaakte. Daarop, zoo zegt hij,

zond de Sultan van Egypte een gezantschap met schitterende geschenken naar den keizer van Aethiopië, hem smeekende de oorzaak van den lagen waterstand in dat jaar in den Nijl weg te nemen en Egypte alzoo voor de verschrikkingen van een hongersnood te vrijwaren. Ten laatste liet de Aethiopische monarch zich overhalen, „om een dam door te steken die de rivier in haar loop had gestuit, tengevolge waarvan het water op één enkelen dag drie „ellen" (d. i. 1,38 M.) steeg". De geschiedschrijver verhaalt, dat „het gezantschap op zijn terugreis groote eerbewijzen ontving" van de uitgeredde Egyptenaren.2)

In het jaar 1899 werd er heel wat onrust teweeggebracht, doordat er veel te weinig water den Nijl afkwam. De heer Willcoks, de uitnemende Engelsche ingenieur, die belast is met het toezicht op de irrigatiewerken in Egypte, beschrijft in een brief aan de Times de oorzaak zoowel als de remedie van de kwaal met de volgende woorden:

De Witte Nijl is volkomen verstopt door de sudd, en het water verspreidt zich over de onmetelijke moerassen, welke zicli van den zevenden tot den tienden breedtegraad uitstrekken. Het ontbreken

') Zie het art. oFamine" in Smiths »Dictionary of the Bible", Deel I, blz. 611. Aangehaald door John Ward in »Pyramids and Progress", blz. 265.

Sluiten