Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herwaarts en derwaarts wordt geblazen; zoodat baron Richthofen en anderen staande houden, dat het löss van China niets anders is dan het opeengehoopte stof, dat de westelijke winden overgebracht hebben uit de droge en hoogliggende vlakten van Mongolië en Tibet. De vaste verhouding echter, waarin de bezinksels staan tot de waterhoogten in de dalen van de Mississippi en den Rijn, verheft het boven allen twijfel, dat in vele streken de lössafzettingen water-bezinksels zijn.

Toch zijn de feiten zóó gecompliceerd, dat Geikie en anderen het noodig achten, wat betreft Midden-Europa, de verspreiding ervan toe te schrijven zoowel aan den wind als aan het water. In de gletscherstreken beide in Europa en in Amerika, kunnen vele onregelmatige plaatselijke löss-bezinksels gemakkelijk verklaard worden uit de werking van het water, dat op zijn plaats gehouden werd door het ijs, gedurende het terugwijken van de vastelandgletschers.

Ongetwijfeld worden de meeste bewijzen voor den zondvloed, die door Henry Hovvorth en anderen aan het löss ontleend zijn, verduidelijkt door vollediger kennis van de onregelmatigheden, die veroorzaakt werden door het langzaam wegsmeltende ijsdek, dat over het noordelijk deel van de vastelanden van Europa en Amerika lag. Maar de door Prof. Prestwich aangevoerde feiten zijn, om niet in deze dwaling te vallen, zorgvuldig gekozen, en strekken tot krachtige bevestiging van het andere bewijs, dat denken doet aan het voorkomen van een catastrophe van jonger dagteekening in westelijk Europa, zeer gelijkende op die, welke in het Bijbelsch verhaal van den zondvloed uit Noachs tijd beschreven wordt.

Moge hier ter plaatse een enkel dezer feiten volstaan. Breedvoeriger bespreking van andere punten die tot dit onderwerp behooren, stellen wij gereedelijk uit tot de volgende hoofdstukken, waarin over de verspreiding van het löss in Azië en Amerika wordt gehandeld.

Sluiten