Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide De Haan fier den arm zwaaiend. „En we zullen allemaal helpen. Steek een andere sigaar op, Samoson " n hij het Schlesinger's kistje rondgaan. Raph'ael en Karlammer waren de twee eenigen die geen sigaren rookten • Raphael, omdat hij liever een pijp had, en Karlkammer om een of andere mystischer reden.

„We moeten de Cabala niet uit het oog verliezen " hoorde men den ijveraar opmerken. verliezen,

„Die zal ons niet aan advertenties helpen," viel Gedalie de praktische groentenkoopman, droogjes in de rede

meegaan ot"dm Waar'" .sP'ak Sampson. „Het komt nog

r rXZ,»e" man' d,e de advertenfa °Ph«". *« op

Ebenezer spitste de ooren.

„Ik dacht dat jij op je nam voor je salaris ook een beetie daaraan te doen," zeide De Haan. J

„Zeker, zeker, daar kunt u op aan. Het zou me niet

er'toe bracht°° ? *3 die ^ °P-a steunen

er toe bracht u de advertenties te geven van de rondreis

En in mijn vrijen tijd zal ik al het mogelijke doen M^r

i ^rg "l ander noodig hebb-. ^ lz

betalen en hem een flinke provisie geven. Het zal u op den duur het voordeeligst uitkomen een goeje te nemen ■ er Ioopen zooveel kale ezels rond," zeide de kleine Sampson' z.jn verschoten manteljas statig om zioh halend. *

va^ziin stopMf welsPreken,d « overredend is, dié iemand van zijn stoel kan praten ....

„Zeide ik het niet?" viel Pinchas in de rede, zijn vinder tegen den neus leggend. „Ik zal tot de adverteerders gfan en vurige woorden tot hen spreken. Ik zal. . » S

Ze zullpn' l\\ ZUllfn je de deur uitsrnyten," kraste Ebenezer. " f ." alleen bisteren naar een Engelschman " Ziin grof gezicht glom van nijd. J

onA'^ï .,Ebenezer heeft een goed voorkomen," zeide de

het haf™ wéT"' "en hij Spreekt m°0i Engdsch en dat »

Sluiten