Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten het Ghetto uit en de radius van zijn leven was naar verhouding eng, met de intensiteit waartoe engheid een groote ziel dwingt. De straten maakten hem duizelig; met de oogen knippend, keek hij rond in wanhoop hopend zijn zoon te vinden. Zijn lippen bewogen zich tot een stil gebed; hij hief de oogen smeekend op naar den kouden glinsterenden hemel. Op eens, toen de klokken middernacht wezen, vond hij hem, komend uit een onreine plaats, waar hij het Paaschfeest had geschonden. En hij vond hem — tot overmaat van gruwel — met zoo'n vreemde vrouw uit de Spreuken, wien de vrome Jood een erfelijken haat toedraagt.

Zijn zoon, de zoon van rabbi Sjmoel! Hij, de dienaar van den Allerhoogste, die duizenden in den godsdienst onderwees, had een zoon ter wereld gebracht, die het geloof ontheiligde! Voorwaar, zijn grijs hoofd zou weldra van smart ten grave dalen! En de schuld was voor de helft de zijne; hij had uit zwakheid zijn jongen in de groote stad aan zich zelf overgelaten. Gedurende een vreeselijk oogenblik, dat wel een eeuwigheid leek, staarden de oude en de jonge man elkander aan over den afgrond heen, die hun leven scheidde. Voor den zoon was de schok nauwelijks minder geweldig dan voor den vader. Eensklaps schoot hem de Seder te binnen, die hem door de ongewone aandoeningen van den dag glad uit het hoofd was gegaan, en hij begreep nu hoe zijn vader hier zoo verzeild was geraakt. Een oogenblik kwam de gedachte bij hem op alles te verklaren, maar hij verwierp die oogenblikkelijk. De deur van het restaurant slingerde nog achter hem heen en weer; er was te veel te zeggen. Hij besefte dat tusschen hem en zijn vader alles uit was; het was onaangenaam, verschrikkelijk zelfs, want het wilde zeggen dat zijn hulpbronnen waren afgesneden. Maar, hoewel hij den ouden man bijna physiek vreesde, de tegenwoordigheid van miss Gladys Wynne was bijna nog erger dan die van zijn vader. Het was even onmogelijk de zaak op te helderen, als zijn vader te trotseeren. Hij was niet dapper, maar op dat oogenblik leek de dood hem

Sluiten