Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Te vergeet," zeide Raphael, „dat waar het oude Judaïsme niet is overdekt met een laag van Philistijnsche beschaving, wii reeds uit een sociologisch oogpunt illustraties zijn van gezelligheid, stille liefdadigheid, huiselijke poëzie, eerbied voor geleerdheid, afkeer van het conventioneele. Ons sociaal stelsel is een nalatenschap van de oude wereld, waarmee de moderne wereld nog haar voordeel kan doen. Wat je in het Engelsch Judaïsme laakt zijn allemaal afwijkingen van de vroegere levenswijze. Waarom zouden we die niet liever weer invoeren of versterken, dan ons uitputten in onmogelijke nieuwigheden? En heb je bij je voorspellingen van de toekomst der Joden niet den overwegenden factor Palestina

vergeten?" ,

,^Neen, ik laat dien eenvoudig buiten rekening. Je weet

dat' ik de Heilige Land-Liga heb overreed de bewegingen,

die de stroomen der vervolgden naar Amerika leiden, in

de hand te werken. Naar waarheid betoogde ik, dat Palestina

voor het oogenblik onmogelijk is. Ik heb niet gezeg , wat

ik langzamerhand ben gaan denken : dat het behoud van

het Judaïsme heelemaal niet ligt in het nationale idee.

Dat is de droom van dwepers — en jonge mannen," voegde

hij er met een melancholiek glimlachje bij. „Mogen we geen

edeler droomen droomen dan staatkundige onafhankelijkheid^

Want alles wel bezien, is staatkundige onafhankelijkheid

slechts een middel om tot een doel te geraken, niet een

doel op zich zelf, wat het gemakkelijk zou kunnen worden

en andere natiën denken. Slechts een onder de natiën te

zijn, dat is niet — ten spijt van George Eliot — zulk een

bevredigend ideaal. De terugkeer naar Palestina, of het

verkrijgen van een nationaal centrum moge een staatkundige

oplossing zijn, een geestelijk idee is het niet. Wij moeten

het opgeven — het kan niet vereenigbaar worden geacht

met de gehechtheid, die wij voorgeven te gevoelen aan de

landen waar het lot ons heeft geworpen — en we hebben

het opgegeven. Wij hebben elkander bevochten en gedood

in den Fransch-Duitschen oorlog en in den oorlog van het

Sluiten