Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

AMOS.

(Ongeveer 750 vóór Clir.)

Het is feest in Bethel, de oude, door aartsvaderlijke herinneringen gewijde stad, sinds lange jaren de voornaamste zetel van den eeredienst in het rijk der Tien Stammen. Van alle kanten komen de pelgrims aan naar de heilige stede, waar de rijkstempel, door koninklijke gunst geëerd en verrijkt, statig op de hoogte prijkt, en met zijn altaar, bovenal met zijn gouden stierbeeld, den zekersten waarborg schijnt te geven van de nabijheid Gods. De priesters hebben druk werk vandaag, want de pelgrims naderen niet met ledige handen: klein en groot vee drijven zij voor zich uit, schapen en mestkalveren vullen weldra den voorhof, dat de priesters handen te kort komen voor het slachten en toebereiden van alle die offers: het altaar zucht onder den last, de vlammen knetteren, de rook stijgt omhoog op den klank van luit

Sluiten