Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en scherp zag, wat recht was en waarheid.

Zie hoe God dezen man heeft gevormd. Voorop blijve staan, dat de Geest Gods hem aangreep en dreef, zijn oog verlichtte en hem onderwees, maar deze erkentenis belet ons niet te vragen, wat in zijn leven tegemoet kwam aan deze roeping Gods en hem in 't bijzonder daartoe voorbereidde. Amos was de herder, de man der woestijn. Uit Thekóa kwam hij, een stadje in Juda aan den uitersten rand van de bewoonde wereld, vlak tegen de ontzagwekkende woestijn aan. Dezelfde strenge woestijn van Judea, die een Johannes den Dooper mede vormde tot zijn taak als boeteprediker, heeft hem onderwezen. Daar, alleen met zichzelf en met zijnen God, dreef hij zijne kudde rond. Hij woonde niet onder de vroolijke menigte in Israël, hij hoorde niet dagelijks de lofliederen op Jerobeam en den gelukkigen tijd, hij werd niet mee bedwelmd door den voorspoed; zijn zedelijk besef werd niet afgesleten, zijn geweten niet verstompt door den omgang met de anderen, gelijk al te veel gebeurt; daar, in de strenge woestijn, met Gods hemel boven zich en de wijde eenzaamheid rondom, bleef hij voelen, scherp en duidelijk, wat recht was en waarheid. Daar verkeerde hij dag aan dag als in de nabijheid van Gods heerlijkheid, van zijn strenge majesteit, die hij zag aan den fonkelenden sterrenhemel, waar hij de wacht hield over zijn kudde, in het losbarstende onweder, in den storm-

Sluiten