Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De berichten over het uiterlijke leven van onzen profeet zijn dus spoedig genoeg verhaald, hoe gaarne wij er meer van zouden willen zeggen. En toch is hij geen vreemde voor ons, toch staat hij voor ons als een scherp belijnde figuur, een forsch geteekend karakter. Over zijn innerlijk leven, over de beginselen die hem dreven, de waarheid die zich van zijne ziel had meester gemaakt, heeft hij ons niet in het onzekere gelaten. Hij vertelt zelf, hoe hij er toe kwam als profeet op te treden, hoe God het besef van zijne roeping in hem heeft gewekt, en in dat verhaal openbaart hij ons al dadelijk de diepste roerselen van zijn binnenste.

Wij kennen allen dat verhevene tafereel uit het zesde hoofdstuk. Ik beproef niet het u over te vertellen, ik zou vreezen de kracht te verzwakken en den indruk te bederven, wanneer ik de strenge, sobere lijnen van deze schilderij ging kleuren, — hoort het liever van hem zeiven. „In den jare toen de „koning Uzzia stierf zag ik den Heere zittende op „een hoogen en verheven troon, en zijne zoomen „vervullende den tempel. De serafs stonden boven „hem; een iegelijk had zes vleugelen: met twee bedekte „ieder zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijne „voeten, en met twee vloog hij. En de één riep tot „den ander en zeide:

„Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heirscharen, „De gansche aarde is vau zijne heerlijkheid vol.

3

Sluiten