Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrijheid herwonnen? Wie dat meenen mocht, niet een man als de profeet Jeremia. Hij verstond de taal die God in deze dingen sprak. Het was, — zoo begreep hij dien slag van Karkemis, — een keerpunt der tijden; het was de geboorte van de nieuwe wereldmacht, aan welke Jehova nu de koninkrijken zou geven. Meer dan twintig jaren lang reeds had hij zijn zondig volk gedreigd met oordeel, van nu af sprak hij het met nooit weifelende zekerheid uit, dat Nebukadresar de knecht was die het oordeel van den Almachtige zou voltrekken. En weldra bleek, hoe juist hij gezien had, toen Nebukadresar, na zich te Ba bel van zijns vaders troon verzekerd te hebben, in stormende vaart wederkwam, vorsten en volken als met één greep van zijn hand zich onderwerpend — ook Jojakim van Jeruzalem moest hem natuurlijk als Opperheer erkennen — zoodat hij in een jaar tijds zijne heerschappij gesteld had in de plaats van de Assyrische.

Bij dezen omkeer der tijden leefde nevens Jeremia nog een ander profeet in Juda, Habakuk. Van zijn uitwendig leven weten wij niets, i) maar het boek dat ons zijne prediking bewaart, gunt ons een des te

1) Het apokriefe boek: l)e Historie van Bel en den Draak fabelt, dat een engel hem aan zjjn hoofdhaar naar Babel zou gedragen hebben om aan Daniël in den leeuwenkuil voedsel te bezorgen.

Sluiten