Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vruchtbaarste manier om de profetische geschriften van onzen Bijbel te bestudeeren, dat wij als door de prediking die wij daar lezen heen, pogen door te dringen tot den prediker zeiven, tot wij vóór hem staan en onderscheiden kunnen de lijnen van het gelaat, de uitdrukking van het oog, het bijzonder karakter van elk dezer gestalten. Dan gaan wij iets merken van den rijkdom der goddelijke openbaring, hoe, naar het woord uit de Hebreen, God voortijds

veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken

heeft door de profeten.

Veelmaal en op velerlei wijze! Ja, wat waren zij verschillend van natuur en aanleg, al die groote mannen Gods: een Jezaja, een Jeremia, een Ezechiël! Hoe hebben zij ieder hun sprekend karakter! En zoo hebben zij, elk op zijne wijze, de heerlijkheid Gods gezien en den indruk daarvan in eigen taal weergegeven. Het is de levende God, dien zij allen dienen, wiens stem in hun binnenste spreekt, van wiens majesteit hunne ziel vervuld is; doch zij zien Hem, zij dienen Hem, zij hooren Hem, ieder naar zijnen aard; zij gaan tot God en verkeeren met Hem, elk op zijn eigen weg. Het Woord, de Waarheid Gods openbaart zich aan hen en zij geven haar weer, zooals zij is doorgegaan door hunne persoonlijkheid, of beter nog, zooals zij is saamgeweven met hun eigen innigst persoonlijk leven.

Laat ons dan zien, wat man Ezechiël was. Ik tracht

Sluiten