Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andersom: het heilige laten doordringen in heel ons alledaagsche leven en werken! Meer dan de voorstelling van Ezechiël behaagt ons het woord van dien anderen profeet, die spreekt van een dag dat er ook op de bellen der paarden geschreven zal staan: de Heiligheid des Heeren! (Zach. 14: 20). Wij zijn het ten volle eens met Paulus: hetzij gij eet, hetzij gij drinkt, hetzij gij iets anders doet, doet het alles ter eere Gods.

(1 Cor. 10 : 31).

Niet waar? wij dienen God niet enkel met bidden en kerkgaan en bijbellezen, wij dienen hem even goed met ons werk op den akker en in de fabriek. Waartoe zullen wij bidden aan den maaltijd, waartoe bijzonderlijk de knieën buigen in de binnenkamer, moet niet heel ons leven één gebed zijn? Waartoe is eigenlijk een kerk nog nut? Kunnen wij den Alomtegenwoordige soms beter vinden in dat steenen gebouw dan buiten in zijn vrije natuur? En wat spreekt ge van Zondagsheiliging, van een dag des Heeren? Alsof we niet alle dagen van de week hem moesten wijden! Weg toch met dat dwaze onderscheid! Weg met die vormen die het heilige als buiten het gewone leven stellen: uw godsdienst zij het zuurdeeg, uw gansche leven, al uw doen en al uw denken doortrekkende!

Heerlijke woorden, deze alle! Edel streven! Als ... ja, als er dan ook slechts iets achter die woorden zit! Als er dan ook wezenlijke godsdienst, d. i. dienst

Sluiten