Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroering. In tijden, wanneer alles zoo kalm en rustig zijn gang gaat, wanneer de lucht zoo stil en helder is, dan zwijgt zij, maar zij waakt op zoodra het in de wereld begint te schudden en te schokken, te beven en te barsten, zoodra als barensweeën de volkeren aangrijpen. Want zóó wordt het koninkrijk Gods geboren, dat de profetie verwacht. Laat het stormen, in de stormen hoort zij de stem van Hem die „wolken tot zijn wagen maakt, daarheen vaart op de vleugelen des winds; winden maakt Hij tot zijn boden, tot zijne dienaren vlammend vuur." (Ps. 104:3,4). Op de wolken zien de profeten hunnen Heer naderen. O, zij hielden niet half zooveel van rustige rust die al te bedenkelijk aan roest doet denken, als wij wel. „Ja, wij verwachten U op den weg uwer gerichten, o Heer," zoo durven zij belijden;

Met zielsbegeeren verlang ik naar u in den nacht,

uit 's harten grond zie ik uit naar u;

want zoodra uwe gerichten op de aarde zijn,

leeren de bewoners der wereld, wat recht is. (Jes. 26: 9).

De eeuwen van worsteling, de tijden waarin de strijd der volkeren de gedaante der wereld schier totaal veranderde, dat waren de profetische tijden: dan werden de mannen Gods bezield door den Heiligen Geest en lazen de overleggingen van den Eeuwige in het boek der tijden. Want dat zijn de dagen, waarin de fondamenten worden beproefd en wat

Sluiten