Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet op de rots is gebouwd, vallen moet; waarin de bijl wordt gelegd aan den wortel der boomen, en alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen; dagen waarin alles in het vuur moet, maar.... het echte goud komt er gelouterd uit te voorschijn. Dat weten de profeten, en daarom vreezen zij niet, maar durven zij de dingen aanzien met open oog, met vrijen blik, met opgeheven hoofd.

Maar keeren wij terug tot den profeet met wien we nu bezig zijn. Met vrijen blik, met opgeheven hoofd — waarlijk, zoo stond hij midden in zijn tijd.

En welk een tijd was dat!

In 558 vóór Chr. was Cyrus of Kores (zoo heet hij in onzen bijbel) koning van Perzië geworden. Al spoedig had hij het juk der Meden, aan wie zijn volk een eeuw lang was onderworpen geweest, zich van de schouders geschud en de rollen omgekeerd, Medië tot een vazalstaat van Perzië makend. Hiermede was echter zijn eerzucht niet voldaan. Een wereldrijk te stichten lag in zijne bedoeling. Zoo wendde hij straks zijne wapenen naar Klein-A.ziè om al spoedig den rijken koning van Lydië, Croesus, te ontmoeten, te verslaan en in en met zijne hoofdstad Sardes gevangen te nemen. Door de stoutheid waarmee hij in dezen oorlog was opgetreden, door de beslissende snelheid waarmee hij zijn nog slechts half over-

Sluiten