Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vergelijken ze het best met den eik die uitgroeit uit den eikel. In eiken eikel ligt een profetie, een profetie van rijk, forsch leven, van majesteit en kracht. Dit alles is reeds in den eikel, in kiem, het wordt vervuld, in zijn volheid openbaar, in den volwassen boom. Wie voor 't eerst den eikel ziet en nog nooit den boom heeft gezien, vermoedt weleenigermate welk een leven daar schuilt, slaapt als 't ware maar zijn vermoeden blijft ver beneden de vervulling.

Is het zóó niet met de profetie en hare vervulling?

De laatste wordt uit de eerste niet berekend, gelijk de uitkomst uit de rekensom, maar zij groeit er als't ware uit op. Zij is in de profetie, maar nog in kiem. Een profeet spreekt een woord, een gedachte Gods, hem geopenbaard, een waarheid over Gods heilsplan, een kant van Gods werk zooals hij het zag, — hij spreekt dat woord, maar noch hij zelf noch die hem hooren, weten gewoonlijk hoe ver dat woord wel reikt, wat er wel inzit. Doch dan gaat dat woord als groeien, het wikkelt zich los, gelijk de kiem zwellend zich losvvikkelt en ontplooit uit het zaad, al verder en hooger, en eindelijk staat de plant in blad en bloesem, in volle schoonheid. Zoo loopt alle profetie, niet maar die paar teksten welke wij gewoonlijk als Messiaansche teksten van buiten leeren, maar alle profetie uit op Christus. Elke profetische gedachte vindt in hem haar volle werkelijkheid, elke profetische waarheid in hem haar hoogste openbaring.

Sluiten