Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJKE ZAKEN.

Ingekomen missives bij de Municipaliteit van Leeuwarderadeel. 1795.

Register van uitgaande missives van Leeuwarderadeel. 1811. 1 deel.

Resolutieboek van het gerecht van Leeuwarderadeel. 1797— 1811.

Achteraan: Processen-verbaal van stemmingen over het Ontwerp van Staatsregeling, in de grondvergaderingen. 1798 enz.

Notulenboeken van het Gemeentebestuur. 1802—1811. 3 dln.

Lijsten van personen ia Leeuwarderadeel woonachtig, ter ontwerping van een plan van geregelde volksoproeping. 1795. In een omslag.

Een fol. band, bevattende:

a. Register der absente stemgeregtigde ingeseetenen van Leeuwarderadeel, opgemaakt ingevolge Acte van Staatsregeling voor het Bataafsche volk. 1798.

b. Register van stemgeregtigde ingeseetenen van Leeuwarderadeel. 1798-1802.

Stem-register in Leeuwarderadeel. 1803 en verv.

Hierin de handteekeningen der personen voor de verklaring: „Ik belove trouw aan de constitutie en onderwerping aan de Wet."

Reglement tot stemming ter verkiezing van de leden deigemeentebesturen, districtsgecommitteerden en dorpsgecommitteerden. 1804. (Gedrukt).

Rekening en verantwoording van den Gi-ietenij-Ontvanger. 1810-1811.

Bijlagen behoorende bij de Grietenij-rekeningen. 1805—1813.

BELASTINGEN.

Lijst van de floreenen van de grietenijen en steden in Friesland. 1582.

Vergelijkende staat van de floreenen van Finkum van 1511 en 1599.

Sluiten