Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodlijdenden in Vriesland door den Watervloed van Februari 1825. 4o. (Gedrukt).

Noodlijdenden.

Algemeen verslag en verantwoording van de Provinciale Commissie van onderstand voor de — , door de geheerscht hebbende ziekte in Vriesland, in de jaren 1826 en 1827. 4o. (Gedrukt).

Onderhoud.

Stukken betreffende het geschil tusschen de Armvoogden van Hijuin en die van Stiens over het — van Anne Luitjens van der Kuur en gezin. 1822. In 1 omslag.

Stukken betreffende het geschil tusschen de Armvoogden van Stiens en die van Finkum over het — van Hiltje Johaunes, wed. van Johannes Aants. 1822. In 1 omslag.

Stukken betreffende het geschil tusschen de Armvoogden van Finkum en die van Stiens over het — van Haring Roeloïs. 1823. In 1 omslag.

Stukken betreffende het geschil tusschen de armvoogden van Goutum en die van Huizutn over het — van Romke Lammerts en gezin. 1826. In 1 omslag.

Stukken betreffende het geschil tusschen de Diakenen van Finkum en die \an Stiens over het — van Auke Harmens Andringa en gezin. 1820. In 1 omslag.

Missive van de Armvoogden van Hijum, betreffende het geschil met die van Finkum over het — van Trijntje Gerbens de Vries. 1 April 1840.

Weldadigheid.

Tabellen voor de statistiek der Instellingen van Weldadigheid in de gemeente. 1861, 1867, 1886 —1901. In 3 portef.

Hierby : Ingekomen missives enz. betreffende de statistiek.

Stukken (ontvangen missives enz.) der sub-commissie van de Maatschappij van — in de Grietenij Leeuwarderadeel. 1818— 1820. In 1 portel'.

Opgaven van de Armvoogden in de Grietenij nopens de kinderen, vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der Maatschappij van — 1833, 1834 en 1835. In 1 omslag.

Lijsten van alle in de gemeente aanwezige instellingen van — 1854- 1895. In 1 omslag.

Reglementen voor de Instelliugen van — in de Gemeente,

Sluiten