Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolgebouwen.

Planteekeningen behoorende bij de bestekken wegens het bou¬

wen enz. van —

Schoolgeldhefliiig.

Bekendmaking van een Raadsbesluit tot eene — en verordening op de invordering. 1860. (Gedrukt).

Kohieren van — 1891 —1002.

Schoolonderwijs te Stiens.

- Instructie voor de Algemeene Armvoogden betrekkelijk het te verrigtene ten dienste van het — 1832. (Afschrift).

Schoolverzuim.

Jaarlijksche staten van de hoofden der scholen wegens 1885, 1887-1890.

Statistiek. — Schoolwezen.

Lijsten der zich in da gemeente bevindende kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren. Lijsten van de hoofden der scholen. Opgaven uit andere gemeenten enz. 1886—1900.

1894 en 1895 ontbreken.

Toelating; op de O. L. Scholen.

Aanteekenlijsten wegens — van kinderen, wegens hunnen ouderdom. 1882—1886.

Uitgaven.

Staten van — voor het schoolwezen enz. (1850?)

Verordeningen.

Verordeningen voor de O. L. scholen in Leeuwarderadeel, 1863, 1877, en wijzigingsbesluit 1884. In 1 omslag.

Verslagen (Beredeneerde) van den toestand van het onderwijs in Leeuwarderadeel met de bijbehoorende tabellen. 1858 — 1868, 1870-1877, 1898, 1899.

Zie voor de verslagen van 1869 —1893 ook onder Gemeenteverslag blz. 31.

Sluiten