Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leggers van onderhoudplichtigen van wegen enz., opgemaakt in 1839.

Leggers (Concept) van vaarten en wegen, met staat derzeive; missives (copie) van gemeentebesturen aan Gedeputeerde Staten over bet onderhoud van wegen, vaarten enz.; concept-staat van openbare waterstaatswerken in Leeuwarderadeel en andere stukken. In 1 portef.

Lekkuin (Weg te).

Proces-verbaal van stemming van gezinshoofden van Lekkum, wegens eene verlegging van den rijweg volgens een plan van Mr. Tromp. 29 Dec. 1819.

Lekkum en Mieduin naar de grens van Tietjerksteradeel.

Stukken betreffende het maken van den weg van - 1867.

Leppedjjken.

o. Stukken betreffende de verkiezing van Gecommitteerden in de dorpen van Leeuwarderadeel, wegens eene verbooging en verzwaring van de — 1704.

b. Copie-missive van den Grietenjjraad van Dantumadeel, ten betooge dat die grietenij niet in de kosten wegens herstel van de — behoort te deelen. 24 Aug. 1822.

Marwidsterweg.

Stukken betreffende eene voorgenomene bepuiuing. 1844.

Opinetillgeil van kunstwegen.

Verslagen van den gemeente-architect wegens opmetingen van de kunstwegen in de gemeente. 1877.

Overysselsehen straatweg.

Stukken betreffende het afstaan van grond ten behoeve van den aan te leggen — 1827—1832.

Processen-verbaal van opneming van den — . Weg in de Schrans, langs de fabriek van A. J. Brninsma. 1836.

Pishornedyk.

Lijsten van onderhoudplichtigen en andere stukken betreffende den - 1683-1791.

Sneekertrekweg.

Afschriften van gevoerde correspondentie door Grietman en Assessoren van Leeuwarderadeel met het Gemeentebestuur van Sneek. 1824-1827.

Staat van wegen en voetpaden in Leeuwarderadeel. 1850.

Sluiten