Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkenis op God, in ware gerechtigheid en heiligheid doch ten gevolge van zijnen val heeft hij deze goede hoedanigheden verbeurd, en daarbij alle geestelijk en lichamelijk bederf verbreid; onwetendheiden blindheid verkregen de bovenhand in 's menschen natuur en zijn wil werd van geboorte af tot het kwade geneigd en daaruit ontstaat de dood van het goede. Volgens deze Christelijke voorstelling heeft door den val de natuur en het

menschenras eene volkomen verandering ondergaan

doch was de mensch beter in zijne natuurlijke hoedanigheid voor den val? Hem was veroorloofd van al wat hem omringde te gebruiken, met uitzondering van ééne enkele vrucht, en hij was in geval van ongehoorzaamheid met de doodstaf bedreigd, — en toch door den slane verleid, door de schoonheid van de vrucht weggesleept en aan de aanlokkelijkheden der vrouw geen weerstand kunnende bieden, overtrad hij dat gebod. Bewees Adam met, dat vóór zijn val, alhoewel in een staat van onschuld levende, door zijn gebrek aan oordeel, inzicht eigenbehoud en ontzag voor God en de deugd, dat hij de verleiding tot zonde niet heeft kunnen weerstaan, en niet volmaakter was dan eenig ander sterveling na den val? Kan men veronderstellen, dat alle menschen, die na hem leefden, wijzer en deugdzamer handelen zullen? Ln toch zegt de Christelijke leer: zij zijn allen voor eeuwig verdoemd, ten gevolge van de zwakke natuur van Adam. •

De mensch mag de rechtvaardigheid van God niet verdenken, doch hij kan evenmin de opwellingen van het menschel ijk verstand aan banden leggen ; men kan het licht des geestes nimmer verbieden te schijnen, evenmin als dat der zon in hare heilzame en goddelijke zegeningen Het is daarom, dat de Joodsche Schriftgeleerden, de onmogelijkheid erkennende, de straf op Adam bezocht met de alwetendheid en barmhartigheid van God overee? te.. brengen, t'aaroP toepassen § 95, dat wat als onbegrijpelijk in den bijbel voorkomt, moet verstaan worden als in menschelijke taal vervat te zijn, en dat zulke verhalen niet als letterlijke geschiedkundige feiten moeten aangenomen worden $ 9b. Zoo het Joodsch

Sluiten