Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook apostelen en kerkvaders beweren, om hem alle hoop op tiods hefde en genade te ontzeggen ; hij bezit een gezag, dat hij boven alles vertrouwt en gelooft: „Welke macht is zoo groot als God?" (Ps 77* 14 >

XXVIII. Rom. 5: 12. „Daarom, gelijk door'één mensch de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood ; en alzoo de dood tot alle menschen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben."

Het Christelijke geloof neemt als eene bepaalde stellinoaan, dat de dood uit de zonde is ontsproten. Wij hebben bewezen (Punt XXVI), dat de mensch bij de Schepping uit de stof gevormd is, en daar al wat stof is tot de aarde moet wederkeeren, was het dus van den beginne af aan bepaald, dat hij een sterveling zou zijn, en kan de dood aldus niet door „één mensch" of de zonde ontstaan zijn, want de mensch was stof en het geestelijke in het aardsche wezen was aanwez.V voor de zonde. Deze voorstelling van Paulus strijdt me't de waarheid, immers „de zonde" heeft niet „den dood" in de wereld gebracht, aangezien de kiemen van vergankelijkheid sedert zijne schepping aanwezig waren en het is daarom eene valsche betichting om dien „een mensch daarvoor verantwoordelijk te stellen.

I let schijnt, dat het N. T. getracht heeft, de zonde zoo afschuwelijk mogelijk voor te stellen, door de verschrikkingen des doods gestadig voor te houden, ook door zijne talrijke herhalingen van Jezus' zoenoffer, zijn wreeden dood en zijne onverdragelijke smarten aan het kruis. In het O I. wordt echter de dood meer vertroostend voorgesteld, ook door het gezegde, dat daarin zoovele malen voorkomt: -N *Dïn pvn „en hij verscheidde en werd tot zijn volk verzameld," of ook 'trj? dj;

„en hij rustte met zijne vaderen." Behalve deze d"óodsvoorstelling door de zonde veroorzaakt, vindt men in het X. T. zinspelingen op den satan en den duivel ^ 103, waarvan men echter in het O. T. niets ontwaart. Dat dit duivel geloof een hoofdbeginsel in de Christelijke kerk js, ziet men duidelijk door de verklaring : „dat het geloof aan al wat naar geloofwaardigheid dier geschiedenis zweemt, met het geloof in den duivel staat of valt, ^ 104.

4

Sluiten