Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus zinspeelt, geheel en al volgen, doch houden ons niet aansprakelijk voor de gevolgen:

Vers 10: „Koningsdochters verhoogen uwe heerlijkheid, aan uw rechterhand staat de vorstelijke bedgenoot, in Ophirs goud gedost. 11, Hoor, o dochter, zie herwaarts en neig uw oor, vergeet uw volk en uw vadershuis. 11', Dan zal de Koning lust voor uwe schoonheid bezitten, want hij is uw heer, buig u voor hem neder. 13, Tyrus' dochter zal u dan geschenken brengen, de rijksten des volks streven naar uwe gunst. 14, Al de schitterende dos der Konings-dochter is in het verborgene, gelijk bewerkt goud is haar kleed. Ij In kunstig borduurwerk wordt zij voor zaadmenging tot den Koning gebracht, — jonkvrouwen — harespeelgenooten komen met haar tot u ivoor gemeenschap). 10. In blijdschap en vreugde wordt zij in het heiligdom des Konings henen geleid. 17. Mogen uwe kinderen eens in de plaats uwer vaderen treden. ' § 37.

Verontwaardigt u niet over deze walgelijke en ongepaste toepassing op Jezus, immers het is uw verlangen, dat wij deze verzen op hem zullen toepassen. Zijt gij nu overtuigd, hoe verkeerd en zondig het is, om maar op den klank af, gedeelten van het O. T. als op Jezus zinspelende, aan te nemen ?

Hoe geheel anders echter verstaat men dit leerdicht, wanneer men deze verzeil in hunne ware beteekenis als een loflied op de rozen beschouwt! De Koning is de Koos, — zijn bedgenoot, de reine lelie op het aanlokkelijk bloembed. Tot haar zeggen hare vrienden: hoor, o dochter, zie herwaarts met uw opgeheven gelaat en met uwe wijd-open zintuigen, luister naar onzen raad, vergeet uw aard en laat u afsnijden van uws vaders boom, dan zal de Koning lust voor uwe schoonheid bezitten, want de roos is uw heer, buig uwe statige bladeren voor hem neder. Vorstelijke dochters zullen met hunne handen u besproeien, de edelsten des volks u hoogschatten. Hare heerlijkheid in geur en volmaaktheid houdt zij verborgen, gelijk bewerkt goud is haar opperkleed. Met hare teedere en doorschijnende lelieblaadjes, aan het kunstig borduurwerk gelijk, wordt zij

Sluiten