Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terhand geplant heeft en voer den tak opwaarts, dien gij voor u versterkt hebt," en uit vers 18: „Dat uwe hand zij op den man uwer rechterhand en voer den menschenzoon opwaarts, dien gij voor u versterkt hebt. Bespeur de herhalingen van dezelfde woorden in verzen 16 en 18; in beide Vindt men een gebed om Israël te behoeden. Het slot van deze verzen wordt ook vertaald : „dien gij door eeden aan u verbonden hebt." In I's. 110: 5 wordt gesproken in den volm. verl. tijd ,,heeft verslagen," en tiict in den tock. tijd, wat aantoont, dat het nimmer op een persoon die honderden jaren later leefde, kan zinspelen.

^ 21 In den Talmud (T. B. Baba Metzta, o9b) vindt men, dat over Lev. 11 : 13 een twist tusschen eenige Rabbijnen gevoerd werd, en er wordt verder verhaald, hoe R. Eliezar wonderen verrichtte, ten einde zijne stelling te handhaven, waarop de anderen hem antwoordden, dat wonderen niets beteekenen: aangaande punten van verschil in de wet, kan de meerderheid alleen beslissen; het is een Rabbijnsche grondregel, dat wonderen alléén, onvoldoende zijn om de waarheid eener

zaak te bewijzen.

22. De Statenbijbel vertaalt dezen tekst: „en zal zijn Koning sterkte geven" en bezigt den toek. tijd, om dit als eene voorspelling te doen schijnen, terwijl in den oorspronkelijken tekst de tegenw. tijd staat: im .en hij verleene," dat duidelijk aantoont, dat dit een gebed is van de vrome Hanna, als een zegenwensch bij geboorte van haren afgesmeekten zoon uitgesproken.

§ 23. De Statenbijbel heeft: „gelijk in mijn harte en ziele zijn zal," i. e. de volm. toek. tijd ; in den oorspronkelijken tekst staat: van het betrekkei. voorn. in den tegenw. tijd en aldus leest: „Wat in mijn hait en geest is," i. e. „als nu," Gen. 24: 22 en bewijst, dat hier van geene profetie sprake is.

^ 24. Wij erkennen, dat „bekeering" en „van zonde f terugkeeren," dezelfde beteekenis hebben, want ook in de Hebreeuwsche taal heeft het woord rnv.'.T> Ieshubah, de dubbele beteekenis van „bekeering" en „boetedoening," daar wezenlijke bekeering zonder boetedoening

Sluiten