Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bestaan kan. Doch daar in de Christelijke kerk met het woord „bekeering" voornamelijk bedoeld wordt, van een verkeerd tot het zuiver geloof over te gaan, en daar wij als een Israëliet deze beteekenis aan het woord ~2V£\ niet kunnen toeschrijven, zoo hebben wij getracht dit verkeerd begrip te vermijden, door aan de vertaling „van zonde terugkeeren" de voorkeur te geven. Wij hebben nimmer beweerd : „de komst van den Verlosser te Zion kan worden verwacht, wanneer er geen zonde in Israël bestaat." Men vindt in het woord het aanw,

voegw. \ vav, hetwelk in de Hebreeuwsche taal de volgende beteekenissen heeft: 1° het veronderstellende; 2° het stellende in de vervulling der voorwaarde; 3° het omschrijvende; 4° het tegenstellende of uitzonderende; 50 het tegenstellende van het toegevende dat voorafgaat; 6° het scheidende; 7° het verklarende; 8° het vergelijkende ; QO liet gevolg van eene oorzaak; 10° het redegevende: il° de opvolging in tijd. Pas nu elk dezer elf beteekenissen toe van het aanw. voegw. 1, dat in het woord voorkomt, en men verkrijgt dus het vol¬

gende resultaat: „Een verlosser zal in Zion komen," 1° indien (Ex. 3: 13); 2° dan (Ex. 18: 23); 3° opdat (Ex. 23: 2); 4" alléén (Spr. 19: 21); 5° nochtans (Spr. 30: 25); 6' wanneer (Lev. 13: 29); 7" namelijk (Ex. 25: 19); 8° zoo (Spr. 25: 25); 9° daardoor (Ex. 18: 22) 10° daarom (f)eut. 15: 18); 11" ten tijde (Gen. 19: 23). Men ziet daarbij, dat deze enkele letter " vav, duidelijk de beteekenis aanduidt welke wij daaraan geven, namelijk, dat de „terugkeer" (of bekeering) van zonde in Jakob, de komst van den verlosser moet voorafgaan. Men vindt bovendien in dat woord de wortelletter b lamed, om den dativus commodi aan te duiden. Mulder zich daarvan bedienende, vertaalt den tekst: „Te Zion zal de verlosser verschijnen tot hen" enz. wat ook hetzelfde denkbeeld van verlossing na Jakob's boetedoening of bekeering uitdrukt. Dat met „Jakob" het geheele volk Israëls bedoeld wordt, behoeft geen betoog.

§ 25. Wij vinden de volgende veranderingen in den Statenbijbel: 1° „liegen" voor „verloochenden,"

Sluiten