Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Bundel bescheiden uit de jaren 1791 en 1792, betrekking hebbende op het verzet van de dorpen van het Land van Heusden, wier polders door de Oude Maas uitwateren (waaronder ook Heesbeen) tegen het maken van een brug door de ambachtsvrouw van Drongelen waarvoor door deze octrooi is gevraagd aan de Sta ten-Generaal (waarbij als bijlagen o. a. afschriften van de rekeningen of repartitien van het «waarsgeit, slop en uitmaas. mitsgaders kroonegelt over de respe dorpe door de Doeversche slays en in de Oude Maase uytwaateringh hebbende" van 1766—1793).

13. Een bundel lijsten opgemaakt door schout en gerecht van de schade aan huizen, meubelen, vee, voeder, koren, alsook aan den watermolen en de dijken, veroorzaakt door de inundatie van 1740.

14. Drie exemplaren van een lijst opgemaakt door schout, burgemeester en gerecht van de schade aan het koren veroorzaakt door den zwaren hagelslag op k20 juli 1767.

15. Lijsten van runderbeesten gestorven aan. hersteld van of lijdende aan besmettelijke ziekten, opgemaakt ingevolge resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland dd 28 september 1769, in bet tijdvak 1769 — 1780 (een bundel).

Sluiten