Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet met den een of anderen schrijver of met een geschikt ingericht woordenboek begint, maar met de grammatica."

3° Men begint met de vaardigheden en laat de wetenschappen volgen, terwijl toch deze de dingen zelf en gene de behandeling

der dingen leeren.

40 Men plaatst de abstracte regels voorop en licht ze daarna toe door voorbeelden ; terwijl toch het licht vooiuit zou behooien te gaan, aan hem dien het verlicht.

„Hieruit volgt, dat het voor een grondige verbetering dei-

methode noodzakelijk is:

1» Dat men boeken en alle overige leermiddelen gereed houdt; 2° dat eerst het begrip der dingen en daarna de taalkundige

uitdrukking wordt aangebracht:

3° dat geen taal uit de grammatica, maar uit geschikte schi ij-

vers geleerd wordt;

40 dat de reale wetenschappen aan de organische;

5° en dat de voorbeelden aan de regels vooraf moeten gaan. Wij zijn hier bij dit tweede beginsel nog al uitvoerig geweest en hebben C zooveel mogelijk zelf laten spreken. De reden, waai om wij dit deden, zal ieder duidelijk zijn. Hoe hoog stond deze man niet boven zijn tijd! Hoe zondigen ook onze scholen nog tegen dit beginsel van C. Is men niet eerst in den laatsten tijd er toe overgegaan, C.'s beginselen bij het onderwijs in vreemde talen (d e directe methode) en dat nog alleen op sommige scholen in toepassing te brengen? Hoe weinig wordt nog voldaan aan zijn eisch der hoogste aanschouwelijkheid! Hoe vaak moet nog thans niet onder schooltijd uit de kast worden gezocht, wat voor

schooltijd gereed behoorde te staan!

Derde beginsel. De natuur kiest vooi haai werkzaamheid een geschikt voorwerp, of legt het zoo aan, dat het daartoe geschikt wordt.

De regelen, die uit dit beginsel worden afgeleid, bespreekt C. voor zoover de laatste twee betreft, in het volgende hoofdstuk uitvoeriger. Wij zullen ze ter bekorting daarom thans niet noemen. Alleen de eerste verdient in onze dagen, nu een wet op den leerplicht ons geschonken is, wel vermelding. Deze luidt: I e d e 1 die

* l- j:i- ^ ^ 1» « a v a r» n 1 rl rl A O n

naar school gaat moei uit uuk ö c 1 c 6 D, -

Vierde beginsel. De natuur verwart zich niet in haar werken; zij gaat voorwaarts, terwijl zij het afzonderlijke goed onderscheidt.

M. H. Lem. Opvoedkundigen.

Sluiten