Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2° De wegen, die tot het doel leiden, dat men bereiken wil,

waren niet aangegeven.

80 De dingen, die van natuur samenhangen, werden niet verbonden, maar gescheiden behandeld. In plaats van lezen en schrijven, woorden en zaken gezamenlijk te onderwijzen, volgt men voor elk vak een afzondei lijken gang.

4° In plaats van kunsten en wetenschappen in haar geheel te behandelen, droeg men ze bij brokjes voor.

50 Men volgde vele en verschillende methoden: op elke school een andere; ja de verschillende onderwijzers op een zelfde school gebruikten niet eens dezelfde methode en één zelfde onderwijzer ging vaak een verschillenden gang bij verschillende vakken.

6" Er ontbrak een passende vorm, om alle leerlingen van een zelfde klas gelijktijdig bezig te houden ; men hield zich slechts met

enkele afzonderlijk bezig.

7° Wanneer er meer dan één onderwijzer was, ontstond ei weei nieuwe verwarring, doordat elk uur iets anders werd gedaan.

8° Het stond de leerlingen vrij, zonder voorlichting van den onderwijzer, in en buiten de school zich met andere boeken bezig te houden.

Het zal alleszins natuurlijk gevonden worden, dat de man, die het bovenstaande verwijt aan de scholen, zooals zij tot op zijn tijd toe waren ingericht, voorstander is van het klassikaal ondeiwijs.

„Slechts één onderwijzer mag met het onderwijs in een school, of ten minste in een klas worden belast" en „Een- en dezelfde arbeid moet door de geheele klas worden verricht." Het beginsel dus van onze opeenvolgende schoolwetgevingen sedert 1801 werd reeds door C. uitgesproken. Maar zal men vragen, zegt C., hoe is het mogelijk, dat één onderwijzer voldoende is voor een groot aantal leerlingen? Ik zeg niet alleen, dat het mogelijk is, gaat C. voort: ik verzeker u, dat het voor leerling en onderwijzer beide beter is, dat één onderwijzer vele, dan slechts één leerling onderwijst. De leerlingen zullen elkaar wederkeerig opwekken en ondeisteunen en de onderwijzer zal met veel meer ijver en lust zijn taak verrichten, als hij een groot aantal kinderen voor zich ziet. Heeft hij één leerling, dan kan hij het zoo pas geleerde slechts éénmaal laten herhalen ; heeft hij een klas, dan kan hij het vele malen doen en de andere kinderen zullen weer leeren, van wat zij hooren van den leerling, die het behandelde op zijn wijze nog eens zeggen moet.

Sluiten