Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiktheid te verwerven om de kinderen een diepe overtuiging van hun plichten in te boezemen, 11° handel steeds, zooals gij wenscht dat uw kweekelingen zullen handelen.

Als men bovenstaande voorschriften van S. leest, vraagt men zich zelf af, waar is het typisch philantropijnsche in de beteekenis die aan deze uitdrukking wel eens wordt gehecht: van overdreven prikkeling van het eergevoel bij de opvoeding, uitdeeling van ridderorden, instelling van rangen en waardigheden en al het klatergoud meer, waardoor deze opvoedkundige school de kinderen . tot het goede wenschte te brengen.

S. geeft zelf het antwoord in een noot aan het slot van dit hoofdstuk.

„Wie met de inrichting van mijn opvoedingsinstituut bekend is, zal er zich over verwonderen dat ik geen melding maak van een opvoedingsmiddel, dat door mij wordt gebruikt. Hij weet dat zich in mijn inrichting „borden van verdiensten" (Meritentafels) bevinden, waarop de namen van mijn kweekelingen geschreven staan, met koperen spijkers er achter, om den graad van hun vlijt aan te duiden.

„Het is derhalve wel noodig mij hieromtrent nader te verklaren, temeer omdat het in den laatsten tijd gewoonte gaat worden, een opvoedingsinstituut aan te bevelen, door met een boosaardige toespelling op het mijne, zich er op te beloemen, dat men geen borden van verdiensten heeft.

„De zedelijke opvoeding kan alleen op de wijze, die ik boven beschreven heb, door de kinderen tot een levendige overtuiging van hun plichten te brengen, worden bewerkt en zoo gebeurt het ook in mijn inrichting.

Naast de zedelijke vorming is er echter in elke kleine en groote maatschappij een zekere politie noodig, waardoor de uiterlijke gedragingen van de leden dier maatschappij worden geregeld. Daarom zal men in elk goed opvoedingsinstituut een instelling vinden, waardoor de vlijtige leerlingen worden voorgetrokken en de luie worden teruggezet. Voor mijn doel acht ik het bord van verdiensten geschikt; nooit echter heb ik het anderen ten voorbeeld gesteld en zelfs er mijn ongenoegen over betuigd, wanneer ik borden van verdiensten in huisgezinnen vond.

„Ik verkrijg in m ij n inrichting met die borden twee belangrijke voordeelen: ten eerste zien kinderen, bij wie de rede zich nog pas begint te ontwikkelen, daardoor op aanschouwelijke wijze voorgesteld in welke verhouding zij tot elkaar staan ten

Sluiten